Slank klomos

Dichelyma capillaceum

Udbredelse

Arten er kun registreret een gang i Danmark, nemlig i Teglstrup Hegn i 1884. I 1990'erne eftersøgte man den på lokaliteten, men den blev ikke fundet igen.

Krav til voksesteder

Slank klomos findes ved langsomt rindende vand og ved søbredder, hvor det vokser på sten, grene og basis af træer og buske. Det er et krav til voksestedet, at der er en naturlig fluktuation i vandstanden, således at området, hvor mosset vokser, i princippet er oversvømmet en gang om året.

Miljøet, hvor slank klomos vokser, er oftest næringsfattigt.

Hvad kan hjælpe arten?

Skulle slank klomos genindvandre til Danmark, er det vigtigt, at vandløbene eller søerne på de potentielle voksesteder ikke reguleres således, at vandstanden pludselig bliver konstant, eller voksestedet bliver oversvømmet for ofte.

Det er også væsentligt at sørge for, at de potentielle voksesteder får lov at forblive relativt næringsfattige.

Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirektivet. DMU, 2000

Vidste du...?

Mosset er tegnet efter det originale danske eksemplar fundet  i Teglstrup Hegn i 1884. En del af det tørrede eksemplar blev lagt i vand, så det svulmede op og lignede en frisk mos.