Grøn buxbaumia

Buxbaumia viridis

 

Udbredelse

Grøn buxbaumia er en skovart, som gennem tiden har været kendt fra 20 lokaliteter i Danmark. I løbet af de sidste 5 år er den fundet i 13 skove. De fleste ligger i Nordsjælland.

Krav til voksesteder

Grøn buxbaumia vokser overvejende på jordens øverste lag af delvis omsat organisk materiale, det såkaldte humuslag. Desuden er den fundet på smuld af nedbrudt ved i jordoverfladen, på gamle, formuldede stubbe og forladte myreturer. I modsætning til resten af Nordeuropa er kun få danske bestande registreret på liggende døde, barkløse træstammer, og i meget sjældne tilfælde på nåle under nedbrydning og på mineraljord.

Læs mere

Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirektivet. DMU, 2000

Vidste du...?

Den egentlige mosplante er praktisk taget usynlig hos grøn buxbaumia, men sporehuset er stort og veludviklet. Hvert enkelt sporehus kan rumme flere millioner sporer.

Sådan er grøn buxbaumia beskyttet

Habitatdirektivets bilag II  
Bern-konventionens liste I

Hvad kan hjælpe arten?

De egnede voksesteder for grøn buxbaumia bliver forholdsvis hurtigt tilgroet med kraftigt voksende skovbundsmosser og andre planter, og dødt ved bliver med tiden nedbrudt. Derfor er det vigtigt at sikre naturlig dynamik i skove. Det indebærer, at væltede træer, nedfaldne grene og stubbe efterlades, og jorden bliver forstyrret af og til, således at der opstår bare pletter, som på sigt bliver til egnede voksesteder for arten.