Blank seglmos

Hamatocaulis vernicosus (Drepanocladus vernicosus)

Udbredelse

For ikke så mange år siden var blank seglmos dårligt kendt i Danmark, men så påbegyndtes eftersøgningen på de gammelkendte og nye, potentielle lokaliteter. I dag har vi kendskab til 25 steder i Jylland, hvor arten forekommer. Den blev dog aldrig genfundet på Sjælland, hvor den sandsynligvis er forsvundet helt.

Krav til voksesteder

Blank seglmos vokser i rigkær med vældpræg, der er fattige på næringsstoffer. Her er vegetationen lav, og der kommer lys ned til jorden, så arten klarer sig fint uden konkurrence med andre planter. Blank seglmos er tvekønnet, dvs. der findes hun- og hanplanter, og de vokser ikke altid tæt på hinanden. Det forklarer hvorfor arten ikke danner sporer i Danmark, og har det svært ved at sprede sig fra sted til sted.

Hvad kan hjælpe arten?

Da næringsfattigt vand er en forudsætning for forekomst af blank seglmos, kan man hjælpe arten ved at begrænse gødningen på de arealer, der omgiver voksestederne.

Kreaturafgræsning på voksestederne vil medvirke til at sikre, at vegetationen holdes lysåben, ligesom dyrene tramper hul i vegetationen og derved skaber små områder med blotlagt jordbund, til gavn for etableringen af nye planter.

Det vil også hjælpe blank seglmos, at opvækst af træer og buske, tagrør og andre højtvoksende planter fjernes, da de vil skygge mosset bort.

Arten vil ligeledes nyde godt af, at det undlades at lave grøfter eller opstemninger i umiddelbar nærhed af voksestederne.

 

Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirektivet. DMU, 2000

Vidste du...?

Blank seglmos kendes på blade, der krummer som segl til den ene side af stænglen, og skudspidser, som er bøjet som en bispestav eller gammeldags spadserestok. “Hamatocaulis” betyder “kroget stængel” på latin.

Sådan er blank seglmos beskyttet

Habitatdirektivets bilag II  
Bern-konventionens liste I