Almindelig Lungelav

Lobaria pulmonaria

En af Danmarks største og mest karakteristiske laver. På trods af navnet, er den meget sjælden og truet i Danmark, og er gået kraftigt tilbage pga. mangel på passende levesteder.

Udbredelse

Almindelig Lungelav var engang udbredt over hele landet, men findes i dag kun på en håndfuld lokaliteter i Jylland, bl.a. Stenholt Skov, Silkeborg Vesterskov, Rold Skov og Hald sø.

Udseende

Almindelig Lungelav er en af vore største lavarter og kan i visse tilfælde blive over 30 cm i diameter. De enkelte lapper/flige kan blive over 5 cm i diameter. Laven består af løst tilhæftede lapper, der gror ud fra midten i en roset. Navnet kommer af, at vævet ligner lungevæv. Når laven fugtes af regnen fremtræder den kraftigt grønt på oversiden, men når den tørrer ud, skrumper den en smule og bliver bleggrøn.

Vidste du...?

at almindelig Lungelav er resultatet af en særlig symbiose mellem flere organismer? Arten har nemlig indbygget to forskellige ”algepartnere” i dens væv, en grønalge og en blågrønalge (cyanobakterie), som begge producerer sukkerstoffer vha. fotosyntese. 

Levevis

Almindelig Lungelav vokser på bark af ældre løvtræer, i Danmark oftest på mosbeklædte bøgetræer. I vore nabolande findes den også på mosbeklædte klipper. Lungelav især knyttet til gamle, varierede skove med lang kontinuitet, dvs. skove med mange ældre løvtræer og fravær af intensiv skovdrift. De sundeste bestande af lungelav i Danmark findes på gamle krogede bøgetræer.

Almindelig Lungelav kan ses hele året, men er betydeligt mere fremtrædende og farverig i de fugtige perioder af året.

Læs mere

Den Danske Rødliste (2019): https://bios.au.dk/forskningraadgivning/temasider/redlistframe/soeg-en-art/#20211

S. N. Christensen & U. Søchting (1996), Overvågning af Lungelav i danske naturskove, Udg. af Skov- og Naturstyrelsen for Københavns Universitet

Trusler

Skovdrift med dræning og fremdyrkning af højstammede, ensaldrede træer er den primære trussel for arten i Danmark. Fældning eller renafdrift i skove med eller tilstødende lokaliteter med Almindelig Lungelav, kan være problematisk, da det kan forårsage øget gennemluftning og udtørring af laverne.

Arten vurderes at være i tilbagegang i Danmark og placeres i kategorien ”moderat truet” (EN) i Den Danske Rødliste. Af samme grund bør disse laver aldrig indsamles.