Glatsnog

Coronella austriaca

Udbredelse

Glatsnog er kendt fra både Jylland, Fyn og Sjælland, men det seneste kendte fund er fra Hjerl Hede i 1914. Muligvis blev arten dog set så sent som i 1979 i Vendsyssel, men fundet blev ikke bekræftet. Glatsnog er meget svær at finde, og det kan ikke udelukkes, at arten stadig findes i Danmark.

Føde

Føden består især af firben, men også små pattedyr, stålorme og hugorme indgår i fødegrundlaget.

Krav til levesteder

Glatsnog er afhængig af at kunne regulere kropstemperaturen, og den vil på visse tidspunkter af dagen kunne ses solbadende på en sydvendt skrænt, på større sten, på tør sandjord eller andre solbeskinnede steder. Men ellers lever den skjult i vegetationen.

Læs mere

Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirektivet. Indledende kortlægning og foreløbig vurdering af bevaringsstatus  (Faglig rapport fra DMU nr. 322 (2000))

Nordens padder og krybdyr. Fog, Schmedes og Rosenørn de Lasson. G.E.C. Gad 1997.

Vidste du...?

Blandt glatsnogens naturlige fjender er ildere, hermeliner, grævlinge, huskatte og musvåger.

Sådan er arten beskyttet

Glatsnog er omfattet af:

Habitatdirektivets bilag IV
Bern-konventionens liste II  
Fredet

Hvad kan hjælpe arten?

Arten menes at være forsvundet fra Danmark. Såfremt arten genfindes i Danmark er det vigtigt, at områdets tilstand bevares, ligesom det vil hjælpe at øge arealet af udyrkede områder omkring levestedet. Herved sikres, at der er egnede levesteder for byttedyrene og således også for glatsnogene