Signalkrebs

Pacifastacus leniusculus

Udseende

Signalkrebsen bliver helt op til 16 centimeter lang og kan veje 110 gram. Den bliver op til 20 år gammel og er kønsmoden, når den er et til tre år. Farven på kroppen og kløerne kan variere mellem rødbrun eller mørkebrun nogen gange med blålige nuancer. Overfladen på kroppen og kløerne er glat og uden knopper eller pigge undtagen bag øjet. Overfladen på kloen er glat og farven er den samme som resten af kroppen (rødbrun eller mørkebrun), dog ses en karakteristisk hvid eller blålig plet ved basis af klosaksen (pletten kan være utydelig). Hannens klo er ofte større end hunnens.

Forvekslingsmuligheder

Arten kan forveksles med den europæiske flodkrebs, der er hjemmehørende i Danmark. Arterne kan dog let kendes fra hinanden, da signalkrebsen har to tydelige lyse pletter på klosaksene. Den europæiske flodkrebs har desuden et mere ru skjold, og den er også noget mindre end signalkrebsen.

Europæisk flodkrebs

Levevis

Signalkrebs lever i småsøer og åer indtil fire-fem meters dybde. Den skjuler sig i huller i brinker og under trærødder, sten o. lign. Arten tåler saltholdigt vand.

Signalkrebs er oftest nataktive, hvor den har et bredt fødevalg. Den æder insektlarver, muslinger, snegle, svækkede fisk, fiskerogn samt rodskud af forskellige vandplanter. Herhjemme har den europæiske flodkrebs en række naturlige fjender som aborrer, gedder og ål, disse kan tænkes at æde signalkrebs også.

Udbredelse

Signalkrebs stammer oprindeligt fra det nordvestlige USA og det sydvestlige Canada. Arten blev introduceret til blandt andet Sverige og Finland for at supplere de små bestande af lokale krebsearter, der spises af befolkningen. 

Den blev i 1970’erne indført til dansk opdræt, men er senere sluppet ud i naturen,  hvor den har spredt sig og etableret en voksende vild bestand. 

Arten findes i småsøer og i enkelte vandløbssystemer, eksempelvis i Tude Å, Susåen og i et tilløb til Randers Fjord. Den er i stor fare for at blive spredt yderligere i vandløbssystemerne.

Er arten i Danmark?

Signalkrebsen findes i næsten alle dele af Danmark. Arten er meget svær at bekæmpe, når den først har etableret sig og yngler, og derfor gælder det om at begrænse dens udbredelse i første omgang.  

På kortet kan du se artens udbredelse i EU

Kort over signalkrebsens udbredelse

Vidste du...?

Signalkrebsen kan kendes på to lyse pletter på klosaksen, hvilket har givet den navnet ”signal”-krebs.

Hvorfor uønsket

Signalkrebsen udkonkurrerer lokale krebsearter i Europa, da den er mere robust og aggressiv end de hjemmehørende og nu ofte sjældne krebsearter. Udsætning af signalkrebs er en alvorlig trussel mod den rødlistede europæiske flodkrebs.

Signalkrebs kan også være bærer af en sygdommen krebsepest, som den selv kan overleve, men som den hjemmehørende europæiske flodkrebs dør af. I 1900-tallet uddøde et utal af bestande af flodkrebs i Mellemeuropa og Skandinavien af denne sygdom. 

Den har en betydelig effekt på plantelivet i vandmiljøet, da den æder store mængder planter. Signalkrebsen graver huller i brinken langs vandløb, og det kan få jorden til at erodere, så der sker skade på vandløbene.  

Det er forbudt at udsætte ikke-hjemmehørende krebs som signalkrebs i danske vandløb og søer.

Status for bekæmpelse

På baggrund af erfaringer gjort ved opfiskning af signalkrebs i Alling Å igennem en 10 årig periode, vurderes det ikke at opfiskning med ruser og tejner kan kontrollerer eller bekæmpe en bestand af signalkrebs. Tværtimod kan opfiskning muligvis føre til opblomstring i bestanden, idet man fisker de store dominerende individer, imens de mindre individer der lades tilbage, kan drage fordel af den reducerede konkurrence. Det kan være svært at holde signalkrebs indesluttet, og opfiskning kan derfor føre til yderligere spredning af krebsen.

Læs mere om bekæmpelse af signalkrebs

Håndtering af signalkrebs

Når man fisker signalkrebs til eget forbrug, må man gerne transportere dem fra fangststedet og hjem til køkkenet, hvor de skal tilberedes. Transporten skal ske på en måde, så signalkrebsene ikke kan undslippe. De signalkrebs der fanges, må ikke genudsættes. Det vil sige, at fanges der krebs der vurderes at være for små til at spise, skal de aflives.

Det er ikke tilladt opfiske signalkrebs med henblik på salg.