Pensel-klippekrabbe

Hemigrapsus takanoi

Udbredelse

Pensel-klippekrabben stammer fra området i det nordvestlige Stillehav, hvor den har sin naturlige udbredelse ved beskyttede klippekyster. Da krabben først for nyligt har opnået status som en selvstændig art, er dens fulde naturlige udbredelse endnu ikke dokumenteret. Den menes dog at være naturligt forekommende fra Sakhalin i Rusland i nord til Hong Kong i syd. Den første registrering af pensel-klippekrabben i Europa stammer fra 1995, hvor krabben blev observeret i Frankrig. I dag er arten veletableret langs den europæiske kyst fra Spanien i syd til vadehavet i nord. I Danmark har krabben dog ikke formået at etablere sig endnu, men er udelukkende kendt fra sporadiske forekomster. Spredningspotentialet for arten er dog stort, da krabbens larver kan føres langt med havstrømmene.

Udseende

Pensel-klippekrabben er en lille kompakt krabbe med firkantet skjold og en skjoldbredde på op til 3 cm for de største individer. Langs siderne af skjoldet sidder tre pigge og krabben har otte ben og to klosakse. Et godt kendetegn for arten er, foruden det firkantede skjold, de to klosakse som fremstår kraftige i forhold til krabbens størrelse. Klørene udmærker sig ved at have en pude bestående af små hår, der sidder lige inden klosaksens åbning.

Forveksling

Krabben kan især forveksles med den også invasive asiatiske strandkrabbe, men adskiller sig fra denne ved at have puder af hår på klosaksene. Den kan desuden forveksles med små individer af almindelig strandkrabbe, men adskiller sig fra denne ved formen på skjoldet og øjnenes placering. Almindelig strandkrabbe har et næsten femkantet skjold med en markant indsnævring bag til og tætsiddende øjne. Pensel-klippekrabben har et firkantet skjold og større afstand mellem øjnene.

Levevis

Pensel-klippekrabbens foretrukne levested findes i tidevandszonen, hvor den især koloniserer beskyttede kyststrækninger med mudret bund og skjulesteder i form af klipper eller større sten. Havne, fjorde og laguner er således yndede levesteder for krabben. Arten har dog vist sig at optræde opportunistisk i sit valg af levested og findes således i flere forskellige habitater. Krabben har blandt andet vist sig at trives på de voksende østersbanker af stillehavsøsters i den Hollandske del af vadehavet.

Den første formering finder sted når krabben er et år gammel, og en hunkrabbe kan producere 300.000 æg i løbet af en enkelt parringssæson. Hunnen bærer æggene, indtil de klækkes, hvorefter larverne lever fritsvømmende i vandsøjlen i op til en måned. Herefter undergår larverne en forvandling til juvenile krabber.

Krabbernes vokser hurtigt, men larvernes udvikling er afhængig af et relativt højt saltindhold i vandet. Dette kan forklare, hvorfor arten ikke har etableret sig i de indre danske farvande, hvor saltholdigheden er lav.

Pensel-klippekrabben optager de samme levesteder som vores hjemmehørende art almindelig strandkrabbe. Hvor pensel-klippekrabben optræder i stort antal, kan den derfor udgøre en trussel mod den almindelige strandkrabbe. 

Vidste du...?

Pensel-klippekrabben blev første gang registreret i Danmark i 2011 ved Rømø og er i 2018 registreret i indre dansk farvand ved Als.

Krabben kendes på sit firkantede skjold og sine kraftige klosakse med puder af små hår.

Under gunstige betingelser kan arten optræde i store antal. I Holland har man registreret massive tætheder på op til 80 krabber per kvadratmeter.

En invasiv art

Pensel-klippekrabben anses som en invasiv art, da den har vist sig at være i stand til at udkonkurrere hjemmehørende arter. Udryddelse af arten er vanskelig, men krabben bør bekæmpes, hvis man møder den.

Hvorfor uønsket

Pensel-klippekrabben formodes ikke at kunne etablere sig i de indre danske farvande da saltholdigheden er for lav. Arten har dog et stort spredningspotentiale, og har vist sig i stand til at udkonkurrere den hjemmehørende art almindelig strandkrabbe. Derfor regnes arten som invasiv og uønsket i Danmark.

Status for bekæmpelse

Arten optræder endnu kun sporadisk i danske farvande, og bør bekæmpes når den observeres.

Har du set en invasiv art?

Vi vil gerne vide, hvis du har set en invasiv art. Indberet din observation her:

Indberet en invasiv art