Flodkrebs

Astacus astacus

Udbredelse

Flodkrebsen er almindelig udbredt overalt i Danmark

Krav til levesteder

På trods af sit navn findes flodkrebs fortrinsvis i søer, damme og små vandhuller og kun hvor vandet er rent og iltrigt. Den er endvidere varmekrævende og lever først og fremmest på lune, lavvandede lokaliteter med fast bund.

Flodkrebsen er nataktiv og gemmer sig om dagen mellem trærødder, under sten eller i huler, som udgraves i sø-brinken.

Flodkrebsen er som voksen et rovdyr og lever af små frøer, orme, fisk, snegle og insektlarver, mens krebseungerne fortrinsvis lever af halvrådne planter og alger.

Flodkrebs kan blive op til 15 år gamle, og hannerne kan yngle som 3-årige, mens hunnerne først kan yngle efter 4 år.

Vidste du...?

Flodkrebsen er meget større end alle andre krebsdyr i Danmarks ferske vande og let at kende. Den er mørk med et grønt eller et rødligt skær og har en bred vifteformet hale. 

Sådan er arten beskyttet

Habitatdirektivets bilag V
Bern-konventionens liste III
Rødliste
Gulliste

Hvad kan hjælpe arten?

Flodkrebsen kræver rent og iltrigt vand og kan ikke leve, hvor vandet er forurenet. Endvidere trives den ikke i surt vand og tåler ikke okker-forurening. Flodkrebsen kan derfor hjælpes ved at der værnes om levesteder der opfylder disse krav.