Stilk-månerude

Botrychium multifidum

Stilk-Månerude er en lille, grøngullig bregne, der kun bliver op til 20 cm høj. Den har en stængel, hvorpå der dels er et fliget blad, dels er en del med mange sporehuse på. Fra sporehusene dannes nye planter.

For øjeblikket kendes den kun fra Læsø og Saltbæk Vig i Nordvestsjælland.

Den vokser på overdrev, både ved havet og inde i landet.

Udbredelse

Stilk-Månerude er sjælden og kendes nu kun fra den nordlige del af Læsø og fra Saltbæk Vig i Nordvestsjælland. Den er tidligere fundet over 35 steder, hyppigst i Nordsjælland og på Lolland-Falster. Den kan svinge meget i antal, og på grund af sin levevis kan den godt forventes at dukke op nye steder.

Udseende

Stilk-Månerude er en lille, grøngullig bregne, kun mellem 5 og 20 cm høj . På stængelen sidder en grøn, fliget bladdel og en grenet, bladløs del, hvor sporehusene sidder som perlerækker. I sporehusene dannes sporene, som spredes med vinden, og som siden hen bliver ophav til nye planter, måske først efter flere år.

Levevis

Stilk-Månerude vokser på sandet bund i lavninger på strandoverdrev og på overdrev i indlandet.

Trusler

Stilk-Månerude trues af:

  • gødskning
  • indsamling
  • opdyrkning
  • tilgroning
  • tilplantning

Stilk-Månerude er listet som akut truet på den danske  rødliste 1997 .

Læs mere

Status over den danske flora 1993 . Løjtnant, Bernt et. al. Naturstyrelsen og Gads Forlag 1993.

Nyfund af Kamillebladet Månerude samt status for Danmarks Månerudearter . Peter Wind og Mikael Landt. URT 2001 (3) 79-87.

Overvågning af rødlistede planter 1999 . Danmark. Naturovervågning. Peter Wind. Arbejdsrapport fra Danmarks Miljøundersøgelser nr. 131, Energi- og Miljøministeriet.

Gyldendals farveflora: Kirsten Tind. Gyldendal 2001

Sådan er arten beskyttet

Stilk-Månerude er  fredet . Den må ikke graves op, samles ind eller ødelægges.

De to, nuværende danske voksesteder er fredede og beskyttede efter  § 3 i naturbeskyttelsesloven .