Otteradet ulvefod

Lycopodium selago

Udbredelse

Otteradet ulvefod findes meget sporadisk i de fleste egne af Danmark.

Krav til voksesteder

Otteradet ulvefod vokser på lysåbne, næringsfattige lokaliteter som heder, klit- og hedeplantager og vejskrænter.

Læs mere

Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirektivet. Indledende kortlægning og foreløbig vurdering af bevaringsstatus. Faglig rapport fra DMU, nr. 322. (2000)

Vidste du...?

Typisk for otteradet ulvefod er, at der på forekomststederne, grundet vegetativ formering, ofte findes nogle få individer nær hinanden.

Sådan er arten beskyttet

Habitatdirektivets bilag V
Rødliste

Hvad kan hjælpe arten?

Levevilkårene for otteradet ulvefod forringes ved tilgroning af anden vegetation og hele bestande kan i sådanne tilfælde sygne hen eller i værste fald forsvinde. Otteradet ulvefod kan derfor hjælpes ved fjernelse af konkurrerende og skyggende vegetation.