Liden ulvefod

Lycopodium inundatum

Udbredelse

Liden ulvefod findes sporadisk i Vestjylland og Thy, mens den er sjælden i de fleste andre egne af Danmark.

Krav til voksesteder

Liden ulvefod er at finde på sandede, næringsfattige steder, der oftest dækkes af vand om vinteren.

Læs mere

Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirektivet. Indledende kortlægning og foreløbig vurdering af bevaringsstatus. Faglig rapport fra DMU, nr. 322. (2000).

Vidste du...?

Liden ulvefods tilbagegang skyldes formentlig at egnede voksesteder er forsvundet som følge af udtørring, nedslag af luftbåren eutrofiering og tilgroning.

Sådan er arten beskyttet

Habitatdirektivets bilag V

Hvad kan hjælpe arten?

Liden ulvefod tåler dårligt konkurrence fra anden vegetation og kan derfor hjælpes ved fjernelse af konkurrerende og udskyggende vegetation.