Hjortetunge

Phyllitis scolopendrium

Udbredelse

Hjortetunge kendes nu kun fra tre steder i Danmark. Det er to steder i Vestjylland og et på Tunø i Kattegat. Der findes kun få planter i hver bestand. Tidligere er den fundet flere steder på Sjælland og Møn.

Udseende

Hjortetunge er en bregne. Den har hele blade med kort stilk. Bladene er samlet i en roset og bliver 10-40 cm lange.

Levevis

De tre kendte voksesteder i Danmark for Hjortetunge er en nordvendt kalkskrænt, en skovbund på kalk og et stendige.

Trusler

Hjortetunge trues af:

  • omsætning af diger
  • opgravning og indsamling
  • sprøjtning mod ukrudt

Sådan er hjortetunge beskyttet

Fredet  
Rødliste

Hjortetunge er fredet. Den må ikke graves op, samles ind eller ødelægges.

Det ene af dens voksesteder er beskyttet efter  § 3 i naturbeskyttelsesloven  .

Hvad kan hjælpe arten?

Højtvoksende urter og tilgroning med buske og træer vil medføre, at enkelt månerude bliver skygget væk. Det vil derfor hjælpe arten, at voksestederne bliver holdt lysåbne, eksempelvis ved græsning.

Enkelt månerude tåler ikke kvælstof og pesticider, hvorfor tilførsel af næringsrigt vand, gødskning og pesticider vil forringe artens levevilkår.

Et optimalt voksested for enkelt månerude er fugtige lokaliteter, og ændringer i vandstanden som følge af dræning eller vandindvinding vil gøre voksestedet uegnet for arten.