Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Flad ulvefod

Lycopodium complanatum

Udbredelse

I Danmark findes flad ulvefod i dag kun på 3 lokaliteter i Jylland.

Krav til voksesteder

Flad ulvefod er i Danmark at finde på mager, lysåben jordbund på bakkede heder, i næringsfattige plantager mellem anden lav vegetation samt mellem hede- og overdrevsvegetation på lysåbne steder.

Læs mere

Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirektivet. Indledende kortlægning og foreløbig vurdering af bevaringsstatus. Faglig rapport fra DMU, nr. 322   . (2000).

Vidste du...?

Flad ulvefod formerer sig ved vindspredte sporer samt ved overjordiske udløbere.

Sådan er arten beskyttet

Fald ulvefod er omfattet af:

Hvad kan hjælpe arten?

På steder hvor anden vegetation overskygger flad ulvefod, kan arten hjælpes ved nænsom pleje for at lysstille bestanden.