Flad ulvefod

Lycopodium complanatum

Udbredelse

I Danmark findes flad ulvefod i dag kun på 3 lokaliteter i Jylland.

Krav til voksesteder

Flad ulvefod er i Danmark at finde på mager, lysåben jordbund på bakkede heder, i næringsfattige plantager mellem anden lav vegetation samt mellem hede- og overdrevsvegetation på lysåbne steder.

Læs mere

Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirektivet. Indledende kortlægning og foreløbig vurdering af bevaringsstatus. Faglig rapport fra DMU, nr. 322   . (2000).

Vidste du...?

Flad ulvefod formerer sig ved vindspredte sporer samt ved overjordiske udløbere.

Sådan er arten beskyttet

Fald ulvefod er omfattet af:

Hvad kan hjælpe arten?

På steder hvor anden vegetation overskygger flad ulvefod, kan arten hjælpes ved nænsom pleje for at lysstille bestanden.