Femradet ulvefod

Lycopodium annotinum

Udbredelse

Femradet ulvefod findes sporadisk i Danmark, men mangler helt på Lolland og Møn.

Krav til voksesteder

Femradet ulvefod er at finde på lysåbne, næringsfattige steder som fx heder eller klit- og hedeplantager. Den ses gerne i forbindelse med nyplantninger samt på vejskrænter og opgivne råstofgrave.

Læs mere

Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirektivet. Indledende kortlægning og foreløbig vurdering af bevaringsstatus. Faglig rapport fra DMU, nr. 322. (2000)

Vidste du...?

Grundet vegetativ formering er femradet ulvefod tæppedannende og et enkelt individ kan derfor udgøre en stor del af et forekomstssted.

Sådan er arten beskyttet

Femradet ulvefod er omfattet af:

  • Habitatdirektivets bilag V

Hvad kan hjælpe arten?

Da femradet ulvefod er følsom over for skygge kan arten hjælpes ved åbning af vegetationsdækket. Dette kan ske ved afskrælning af lyngtørv, lyngslæt eller afbrænding af dværgbuske.