Enkelt månerude

( Botrychium simplex )

Udbredelse

Enkelt Månerude er meget sjælden og frem til 1950 fandtes enkelt månerude med sikkerhed på syv forskellige lokaliteter i Danmark. I Saltbæk Vig i Nordvestsjælland vokser et par hundrede planter. Derudover findes en lille bestand på Djursland.

Udseende

Enkelt Månerude er en meget lille bregne, kun 2-10 cm høj. Den er grøngullig og består af et blad opdelt i en fliget del og en del, der bærer sporehuse, hvorfra de nye planter dannes.

Levevis

Enkelt månerude vokser især på strandenge og overdrev, hvor jordbunden er sandet, og hvor det lavtvoksende plantesamfund oftest er holdt lysåben og artsrig som følge af græsning, gravearbejder, afvanding, inddæmning eller høslet.

Enkelt månerude formerer sig ved sporer og for at sikre at sporerne kan spire, er det nødvendigt, at der er blotlagt jordbund på voksestederne.

Trusler og bevaring

Enkelt Månerude trues af:

  • færdsel
  • intensiv græsning
  • opgravning
  • tilførsel af kunstgødning
  • ændring af vandstand

Enkelt Månerude er listet på den Danske Rødliste

 

Vidste du...?

Enkelt månerude er en bregne, der formerer sig ved sporer. Bregnen bliver maksimalt 10 cm høj.

Sådan er enkelt månerude beskyttet

Habitatdirektivets bilag II og IV  
Bern-konventionens liste I  
Fredet  

Enkelt Månerude er fredet. Den må ikke plukkes, samles ind, graves op eller ødelægges.

Den er beskyttet ifølge EU-habitatdirektivet . Den må ikke plukkes, samles ind, graves op eller ødelægges. Desuden skal der laves særlige områder for at bevare den i alle landene i EU. I Danmark er der udpeget et EU-habitatområde for den.

Hvad kan hjælpe arten?

Højtvoksende urter og tilgroning med buske og træer vil medføre, at enkelt månerude bliver skygget væk. Det vil derfor hjælpe arten, at voksestederne bliver holdt lysåbne, eksempelvis ved græsning.

Enkelt månerude tåler ikke kvælstof og pesticider, hvorfor tilførsel af næringsrigt vand, gødskning og pesticider vil forringe artens levevilkår.

Et optimalt voksested for enkelt månerude er fugtige lokaliteter, og ændringer i vandstanden som følge af dræning eller vandindvinding vil gøre voksestedet uegnet for arten.