Almindelig ulvefod

Lycopodium clavatum

Udbredelse

Almindelig ulvefod findes sporadisk i de fleste egne af Danmark. Den var i gamle dage almindelig, men er nu om dage blevet sjælden. Flest forekomster har den i skov- og hedeområder i Jylland, mens den er meget spredt forekommende i den øvrige del af Danmark.

Krav til voksesteder

Almindelig ulvefod er at finde på næringsfattige, lysåbne steder med sand- og tørvejord som heder, lysåbne skove, klit- og hedeplantager, vejskrænter og opgivne råstofgrave. Almindelig ulvefod findes ofte på steder med blottet jordbund.

Læs mere

Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirektivet. Indledende kortlægning og foreløbig vurdering af bevaringsstatus.  Faglig rapport fra DMU, nr. 322. (2000).

Vidste du...?

Grundet vegetativ formering er almindelig ulvefod tæppedannende og et enkelt individ kan derfor udgøre en stor del af et forekomststed.

Sådan er arten beskyttet

Almindelig ulvefod er omfattet af:

  • Habitatdirektivets bilag V

Hvad kan hjælpe arten?

Da almindelig ulvefod er følsom over for skygge kan arten hjælpes ved åbning af vegetationsdækket. Dette kan ske ved afskrælning af lyngtørv, lyngslæt eller afbrænding af dværgbuske.