Stor ildfugl

Lycaena dispar

Sommerfuglen stor ildfugl tilhører sommerfuglegruppen ildfugle der er karakteriseret ved oversidens røde farve.

Stor ildfugl blev sidst registreret som fast ynglende i Danmark i 1955 hvor den i perioden 1934-1955 er kendt fra Horreby Lyng på Falster. Stor ildfugl holder til i store sumpe , moser og langs kanaler og vandløb hvor der er rigelige bevoksninger af Vand-Skræppe og Dynd-Skræppe. Disse planter er dens værtsplanter.

Udbredelse

Stor ildfugl blev sidst registreret som fast ynglende i Danmark i 1955, hvor den i perioden 1934-1955 er kendt fra Horreby Lyng på Falster.

Udseende

Stor ildfugl vinger er på oversiden rødgyldne med sort kant mens undersiden er orange og lyst blågrå med sorte pletter. Dens vingefang er ca. 4cm.

Føde

De voksne individer lever af nektaren fra mange blomstrende sumpplanter, bl.a. kærtidsel, kattehale, baldrian og mynte og for at et område er egnet som levested for sommerfuglen, skal der derfor være rigelige mængder af disse planter.

Levevis

Stor ildfugl blev sidst registreret i Danmark i 1955 hvor den var kendt fra Horreby Lyng på Falster.

Stor ildfugl lever i større vegetationsrige sumpe og moser, samt ved vandløb og søer. Det er et krav til levestedet, at der er rigelige bevoksninger af vand-skræppe og dynd-skræppe, som er larvens værtsplanter.

Afvandingen og den efterfølgende tilgroning af Horreby Lyng var årsag til artens forsvinden. Det kan endvidere ikke udelukkes at indsamling har medvirket til artens forsvinden.

Tæt ved Østersøen i Tyskland og Polen findes stadig bestande af stor ildfugl hvorfra arten vil kunne genindvandre til Danmark. Hvis der genskabes egnede levesteder nær Østersøen kan det derfor ikke udelukkes at arten igen vil kunne etablere sig i Danmark.

Naturlige fjender

Stor ildfugl har som andre sommerfuglearter en række naturlige fjender i fugle, mus, firben, insekter og edderkopper.

Vidste du...?

En række fugle, mus, firben, insekter og edderkopper er stor ildfugls naturlige fjender.

Trusler

Stor Ildfugl er forsvundet fra Danmark. De negative påvirkninger der medførte artens forsvinden var:

  • afvanding
  • tilgroning og tilplantning
  • samlervirksomhed

Stor ildfugl er listet som forsvundet på den danske rødliste 1997.

Læs mere

Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet. Indledende kortlægning og foreløbig vurdering af bevaringsstatus. Faglig rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser, nr. 322. 2000.

Sådan er arten beskyttet

Stor ildfugl er fredet i Danmark. Den må ikke samles ind eller slås ihjel.

Der skal laves særlige bevaringsområder for den i alle landene i EU ifølge habitatdirektivet . Da arten er forsvundet fra Danmark er der ikke udpeget Habitatitatområder for stor ildfugl.

Stor ildfugl er omfattet af:

Habitatdirektivets bilag II+IV
Bern-konventionens liste II
 
Rødlisten
Fredet

Hvad kan hjælpe arten?

I Polen og Tyskland nær Østersøen findes der bestande af stor ildfugl, og det er muligt, at arten vil kunne genindvandre til Danmark herfra. Det er dog en forudsætning, at der genskabes egnede levesteder her i landet, nær Østersøen.

For at skabe potentielle levesteder kan vandstanden i afvandede moseområder hæves. Det er også vigtigt, at tilgroning af buske og træer i moseområderne hindres, således at lyskrævende plantearter får mulighed for at trives.