Stor Bredpande

Ochlodes sylvanus

Beskrivelse

Stor Bredpande er en lille sommerfugl med et vingefang på 26-35 mm. Oversiden af vingerne er orangebrun med svage brunlige aftegninger. Hannen har en tyk sort streg på oversiden af forvingerne. Undersiden er gulgrøn med svagt markerede gullige pletter.

Stor Bredpande kan forveksles med den sjældne Kommabredpande, som dog har noget tydeligere hvide pletter på vingeundersiden.

Biologi

Æggene lægges enkeltvist på flere forskellige græsser, fx Almindelig Hundegræs, Rørhvene og Blåtop. Når larven klækker spinder den et lille bladhylster som skjuler den, når den spiser. Larven forpupper sig lavt i græsset.

Stor Bredpande har én enkelt generation henover sommeren. Årets efterkommere overvintrer som larve og forpupper sig i det efterfølgende forår. I meget varme år kan en lille del af larverne fortsætte udviklingen og klække som en delvis anden generation.

Levested

Findes på stort set alle naturtyper med halvhøjt græs, i skove, på enge, overdrev osv. Den findes også ofte i de store byer.

Udbredelse

Stor Bredpande findes stort set over hele landet, bortset fra Bornholm og en række af de mindste øer. Den ses på vingerne fra maj til august.