Sortplettet blåfugl

Maculinea arion

Sommerfuglen sortplettet blåfugl har skinnende, blå vinger med sorte pletter og sort kant bag på vingen. Dens vingefang er ca. 4 cm. Dens larver vokser op i et myrebo.

Nu findes den kun et eller to steder i Nordjylland og et sted på Møn.

Den lever på heder, klitter og overdrev.

Udbredelse

Tidligere fandtes sortplettet blåfugl mange steder i Danmark, men på grund af blandt andet tilgroning af levestederne forsvandt arten fra Sydfyn i det forrige århundrede, fra Østjylland i 1962 og i Nordsjælland sås sommerfuglen sidst i 1989. Arten er nu kun at finde på Møn, men det er dog muligt, at der stadig findes bestande i Nordjylland eller i Nordsjælland, der er overset.

Udseende

Sortplettet blåfugl har skinnende, blå vingeoversider med en bred, mørk kant bag på vingerne. På forvingerne har den nogle dråbeformede pletter, som dog kan mangle hos nogle sommerfugle. Undersiden er kraftigt plettet og har stærk metalglans. Dens vingefang er på 33-41 mm, og hannen og hunnen ligner hinanden.

Føde

Sortplettet blåfugl søger tit nektar på timian, blåmunke, blåhat og knopurt. Det er dog ikke nok at der vokser timian, myrearten Myrmica sabuleti skal også være at finde på levestedet. Larverne af sortplettet blåfugl tilbringer 10 måneder i myrenes bo hvor de spiser myrelarverne.

Levevis

Sortplettet blåfugl kan ses flyvende gennem hele juli. Den har en hurtig og urolig flugt. Den findes på heder, klitter og tørre overdrev, som ikke gødes, og hvor plantevæksten er lav. Der skal være en spredt bevoksning af timian eller merian som foder til larverne, og desuden skal der findes en bestemt myreart, i hvis bo larven kan vokse op.

Hunnen lægger sine æg enkeltvis på blomster af timian eller eventuelt på merian. Larven lever de første tre uger af blomster og frø. På dette tidspunkt er den 3 mm lang, violet og håret.

Derefter lader den sig dumpe ned på jorden, hvor den bliver fundet af en myre, som bærer den ned i sit underjordiske bo. Larven producerer et sødt sekret til myrerne, men æder til gengæld deres larver. Den kan sætte over 1.000 myrelarver til livs i de 10 måneder, den lever i myreboet. Den er nu selv blevet til en fed, hvid maddikeagtig skabning på ca. 15 mm’s længde. I begyndelsen af juni forpupper den sig, og tre uger efter kommer sommerfuglen ud af puppen og kravler ud af myreboet. Den er nu klar til at leve sin korte tilværelse som voksen sommerfugl med parring og æglægning.

Naturlige fjender

Snyltehvepse kan lægge æg i larverne, medens de sidder på timian- eller merianblomsterne.

Vidste du...?

Som navnet lyder har sortplettet blåfugl skinnende blå vinger. Vingerne har en bred mørk søm og 5-6 sorte pletter. Som det ses af billedet er undersiden af vingerne sølvgrå med blågrønt skær og sorte pletter.

Trusler

Sortplettet blåfugl trues af:

  • gødskning
  • tilgroning

Sortplettet blåfugl er listet som akut truet på den danske rødliste 1997.

Læs mere

Læs mere om sortplettet blåfugl på lepidoptera.dk

Læs mere om sortplettet blåfugl på Sveriges Entomologiska Förenings hjemmeside

Håndbog om dyrearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Faglig rapport fra DMU nr 635, 2007

Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet. Indledende kortlægning og foreløbig vurdering af bevaringsstatus. Faglig rapport fra DMU nr. 322 (2000)

Danske dagsommerfugle. Michael Stoltze. Gyldendal 1996.
Danske dagsommerfugle. Michael Stoltze. Kaskelot Nr. 95-96. Juni 1992.
Dagsommerfugle i Danmark. Felthåndbog. Michael Stoltze. Gyldendal 1997.
Sommerfugle i myretuen. Per Stadel Nielsen. Naturens Verden 3/1999.

Sådan er arten beskyttet

Sortplettet blåfugl er fredet. Den må ikke samles ind eller slås ihjel.

Sortplettet blåfugl er beskyttet ifølge EF-habitatdirektivet. Den må ikke fanges, slås ihjel eller forstyrres, og dens levesteder må ikke beskadiges eller ødelægges.

Dens vigtigste levested i Danmark er Høvblege på Møn. Her sikres sommerfuglens levested gennem pleje af naturen, og bestanden er i markant fremgang.

Sortplettet blåfugl er omfattet af:

Habitatdirektivets bilag IV
Bern-konventionens liste II
 
Rødliste
Fredet

Hvad kan hjælpe arten?

Ved at lade arealer, hvor sortplettet blåfugl forekommer, og arealer hvor arten muligvis forekommer, afgræsse sikres, at vegetationen er lav. På disse steder kan det også gavne sommerfuglen, at det forsøges at skaffe bedre vækstbetingelser for timian.

Timian vokser kun i næringsfattig jord og derfor bør der ikke gødes på sortplettet blåfugls levesteder, og på de potentielle levesteder.