Østlig Kærguldsmed

Leucorrhinia albifrons

Udbredelse

I Danmark kendes østlig kærguldsmed fra Store Gribsø i Nordsjælland, hvor den blev fundet i 1959 og igen i 1961. Siden da er arten ikke registreret her i landet. Da østlig kærguldsmed er udbredt i det sydlige Sverige, er det ikke utænkeligt, at den kan genindvandre til Danmark.

Krav til levesteder

Østlig kærguldsmed yngler i solbeskinnede rene og let sure søer og vandhuller, men også i brunvandede skovsøer. Rigelig forekomst af flydebladsvegetation eller tørvemos er nødvendigt, for at et område er egnet som levested for guldsmeden.

De nyforvandlede guldsmede søger væk fra vandhullet for at opholde sig i nærliggende solbeskinnede enge eller i lysninger i skove. Ved kønsmodenhed vender guldsmedene tilbage til ynglelokaliteten.

Hvad kan hjælpe arten?

Såfremt arten skulle genindvandre til Danmark er det vigtigt, at der findes egnede ynglelokaliteter. Man kan derfor hjælpe åkande-kærguldsmed ved at bevare de rene og let sure søer og ved at holde de potentielle ynglevandhuller og de omgivende arealer lysåbne.

Læs mere:

Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirektivet. Indledende kortlægning og foreløbig vurdering af bevaringsstatus, DMU 2000  

 

Vidste du...?

Østlig kærguldsmed bliver omkring 4 cm lang og har et vingefang på ca. 6 cm. I Danmark var flyvetiden i juni.