Mnemosyne

Parnassius mnemosyne

Sommerfuglen Mnemosyne er hvid med to sorte pletter på de forreste vinger og grå kant langs bagkanten af de bageste vinger. Vingefanget er ca. 5-6 cm.

Frem til år 1900 forekom arten både på Fyn, Langeland, Sjælland og Lolland-Falster, derefter kun er den kun registreret på Sjælland. Den sidste registrering af arten i Danmark er fra en skov i Nordsjælland i 1961.

Den lever i ældre løvskove på god muldbund. I disse skove kan man finde planten Liden Lærkespore der er mnemosynes vigtigste foderplante.

Udbredelse

Frem til år 1900 forekom arten både på Fyn, Langeland, Sjælland og Lolland-Falster, derefter kun er den kun registreret på Sjælland. Omkring 1920 forsvandt den fra en række sjællandske lokaliteter, og i 1961 forsvandt arten fra den sidste lokalitet, i Jægerspris Nordskov.

Mnemosyne findes i det sydlige Sverige, men her har arten været i stor tilbagegang. Mulighederne for at Mnemosyne vil genindvandre til Danmark fra Sverige synes ringe.

Udseende

Mnemosyne er hvid med to sorte pletter på de forreste vinger og grå kant langs bagkanten af de bageste vinger. Vingefanget er ca. 5-6 cm.

Levevis

Mnemosyne er ikke registreret i Danmark siden 1961. Artens nærmeste levesteder er i det sydlige Sverige, men da den her har været i stor tilbagegang må sandsynligheden for at den genindvandrer vurderes som ringe.

Mnemosyne lever i lysninger i ældre løvskove, hvor der er muldjord og forekomst af liden lærkespore Corydalis intermedia og fingerlærkespore Corydalis pumila , som er sommerfuglens vigtigste foderplanter.

Naturlige fjender

Mnemosyne har som andre sommerfugle de naturlige fjender fugle, mus, firben, insekter og edderkopper.

Vidste du...?

Mnemosyne lægger æggene enkeltvis på visne strå, grene eller andet materiale i bunden af krat. Ægget med den færdigdannede larve overvintrer og klækker i april. Larven søger til en lærkesporeplante hvor den spiser bladene.

Trusler

Mnemosyne er listet som forsvundet på den danske rødliste 1997 .

Truslen mod arten har været

  • tilgroning af levestederne
  • ændret skovdrift

Sådan er arten beskyttet

Mnemosyne er fredet i Danmark. Den må ikke samles ind eller slås ihjel.

En del af dens levesteder er beskyttede efter § 3 i naturbeskyttelsesloven.

Der skal laves særlige bevaringsområder for den i alle landene i EU ifølge EF-habitatdirektivet . Da arten er forsvundet fra Danmark er der ikke udpeget Habitatitatområder for mnemosyne.

Mnemosyne er omfattet af:

Habitatdirektivets bilag IV
Bern-konventionens liste II  
Rødliste
Fredet

Hvad kan hjælpe arten?

Hvis mnemosyne skal have mulighed for at genindvandre og etablere sig i Danmark, er det nødvendigt, at der er egnede levesteder. Der bør altså være lysninger i løvskovene og rigelig forekomst af lærkesporeplanter.

Kreaturgræsning på egnede arealer i løvskovene vil kunne medvirke til at skabe de nødvendige lysninger.