Grøn mosaikguldsmed

Aeshna viridis

Udseende

Voksne guldsmede er store insekter med lang bagkrop, som ofte flyver meget omkring. Larverne lever i ferskvand.

Den voksne, grønne mosaikguldsmed er farvestrålende, og hannen er med sine klare grønne og blå farver en af vores smukkeste guldsmede. Hannens bagkrop er mørk med lyseblå tegninger, hunnens er i mørke og lysegrønne farver. Den bliver 63-67 mm lang og har et vingefang på 85-92 mm.

Udbredelse

Grøn mosaikguldsmed er en sjælden art, der kun findes ganske få steder i Danmark. Den kan optræde i stort tal, hvor den findes.

Den findes i to skarpt adskilte områder i Danmark:

  1. Søer og moser i Nordøst- og Nordvestsjælland
  2. Kanaler og grøfter i marsken i Sydvestjylland

Strejfende guldsmede vil kunne findes i det meste af landet, måske især i Østjylland. I 1988 blev den fundet i Tøndermarsken og i 1994 på en lokalitet på Fyn. Hvorvidt arten stadig forekommer på Fyn er uvidst. De nuværende bestande synes at være stabile.

Føde

Larverne angriber alt, der har en passende størrelse, f.eks. vandinsekter og deres larver. De voksne guldsmede jager i luften og tager flyvende insekter som fluer, hvepse, døgnfluer, sommerfugle og andre guldsmede.

Naturlige fjender

Larverne ædes af fisk, padder og fugle, men også af rovinsekter. På deres første flyvetur falder mange af de voksne guldsmede i vandet og drukner eller bliver ædt. Nogle guldsmede fanges og fortæres af den insektædende plante soldug, hvor planten findes i stor mængde.

Sådan er arten beskyttet

Grøn mosaikguldsmed er en af vores 3 fredede guldsmede. Den må ikke samles ind eller slås ihjel. Fredningen gælder også æg og larver. Tomme larvehuder må godt indsamles.

Mange af dens levesteder er beskyttede efter  § 3 i naturbeskyttelsesloven .

Grøn mosaikguldsmed er beskyttet ifølge habitatdirektivet . Den må ikke fanges, slås ihjel eller forstyrres med vilje, og dens levesteder må ikke beskadiges eller ødelægges.

Grøn mosaikguldsmed er omfattet af:

Habitatdirektivets bilag IV
Bern-konventionens liste II
 
Rødliste
Fredet

Levevis

I Danmark yngler grøn mosaikguldsmed i to meget forskellige typer af natur:

  • søer og moser, der ikke er for næringsrige, og hvor solen kan skinne ned på vandfladen. Ofte i skov.
  • kanaler og grøfter i marsken i Sydvestjylland, som ligger helt åbent og har et rigt planteliv.

Hunnen lægger eller borer normalt sine æg ind i planten krebseklo (Stratiotes aloides), og arten findes derfor kun på steder med denne plante.

Grøn mosaikguldsmed placerer op til 40 æg på hver plante. Æggene overvintrer og klækker først næste forsommer. Larverne lever herefter på forskellige vandplanter, især krebseklo, og udviklingen varer 2 eller 3 år i Danmark. Når de er færdigudviklede, kravler de op på krebsekloen, hvor forvandlingen til voksen guldsmed finder sted.

Efter forvandlingen kan guldsmedene strejfe meget omkring og ses langt væk fra vandhullerne. Når de er kønsmodne, vender de tilbage. Her kan især hannerne ses i solskinsvejr om eftermiddagen, hvor de er mest aktive. De patruljerer i timevis over vandet, på udkig efter hunner eller på jagt efter bytte.

Flyvetiden varer fra midten af juni til begyndelsen af september. Der er størst chance for at se den sidst i juli og i begyndelsen af august.

Trusler

Grøn mosaikguldsmed trues af tilførsel af næringsstoffer og efterfølgende tilgroning af vandhuller og søer, hvor den yngler. Det betyder, at planten krebseklo, hvori den lægger sine æg, forsvinder.

Grøn mosaikguldsmed er listet som sårbar på den danske rødliste 1997.

Hvad kan hjælpe arten?

Man kan hjælpe grøn mosaikguldsmed ved at undlade at tilføre næringsstoffer til levestederne. Udledning af næringsstoffer kan føre til, at søerne gror til, og derved forsvinder værtsplanten krebseklo.

Er søerne allerede tilgroede, kan man hjælpe arten ved at oprense vandet, så der skabes gode vilkår for krebseklo.