Grøn kølleguldsmed

Ophiogomphus cecilia

Grøn kølleguldsmed er en stor guldsmed og kan kendes på sin store, lysegrønne forkrop. Den kan ses flyvende lavt og hurtigt henover vandet ved nogle få, store jyske åer. Den bliver op til 60 mm lang.

Den er truet af forurening af vores vandløb. 

Udbredelse

Grøn kølleguldsmed findes kun i nogle få store jyske å-systemer, nemlig Skjern Å, Karup Å, Storå og Gudenåen. Her kan den lokalt optræde i ganske stort tal. Den har tidligere været kendt fra Varde Å, og det er ikke umuligt, at den fortsat kan leve der.


Udseende

Voksne guldsmede er store insekter med lang bagkrop, som ofte flyver meget omkring. Larverne lever i ferskvand.

Grøn kølleguldsmed er vores største og mest elegante flodguldsmed. Den kendes fra to andre lignende arter på den næsten ensfarvede, lysegrønne forkrop. Bagkroppen er sort med gule ryglinier og er hos hannen udvidet bagtil med form som en kølle. Den bliver 53-60 mm lang og har et vingefang på 67-75 mm.

Føde

De voksne guldsmede jager i luften og tager flyvende insekter som fluer, hvepse, døgnfluer, sommerfugle og andre guldsmede. Larvernes fødegrundlag udgøres af små snegle og forskellige arter af vandinsekter. Larverne angriber alt, der har en passende størrelse, f.eks. vandinsekter og deres larver.

Levevis

Grøn kølleguldsmed yngler i rene og kølige vandløb, rige på ilt. Den voksne guldsmed foretrækker åbne steder, hvor solen kan skinne ned, men træffes også af og til i skovlysninger længere væk fra ynglepladsen. Den foretrækker større vandløb og findes i størst antal i de nedre dele af å-systemerne.

Det meste af tiden flyver den lavt og hurtigt hen over vandet eller hviler på sten, sandbanker eller jord, som solen skinner på. Hannen er ret aggressiv og angriber uden tøven andre hanner, som flyver forbi.

Parringen foregår i bevoksningen ved vandløbet. Derefter flyver hunnen langsomt ud over åen, hvor hun af og til dypper bagkroppen i overfladen af vandet og lader æggene falde ned i vandet.

Æggene klækkes efter 4-6 uger. Larverne ligger derefter det meste af tiden nedgravet i bunden af vandløbene i en stenet og sandet bund, hvor der kun er lidt undervandsvegetation og hvor der er hurtigt strømmende vand. Indimellem kommer larverne op fra bunden og skjuler sig da mellem sten og rødder fra udhængende brinker.

Deres udvikling varer 3-4 år, og forvandlingen til voksne guldsmede foregår på sten, tørlagte bredder eller på planter i vandkanten. Forvandlingen foregår fra slutningen af juni, og den voksne guldsmed kan herefter ses frem til slutningen af august. Chancen for at se den er størst i juli i varmt solskinsvejr. Men den kan være svær at opdage, når den lavt og hurtigt flyver forbi ude over åen. Generelt er den sky og svær at komme tæt på.

Vidste du...?

Hannen hos den grønne kølleguldsmed er territorial og ret aggressiv. Den angriber uden tøven andre forbiflyvende hanner.

Læs mere

Håndbog om dyrearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Faglig rapport fra DMU nr 635, 2007

Naturlige fjender

Larverne ædes af fisk, padder og fugle, men også af rovinsekter. På deres første flyvetur falder mange af de voksne guldsmede i vandet og drukner eller bliver ædt. Nogle guldsmede fanges og fortæres af den insektædende plante soldug, hvor denne findes i stor mængde

Trusler

Grøn kølleguldsmeds levesteder er meget sårbare overfor forurening og ødelæggelse.

Grøn kølleguldsmed er listet som sjælden på den danske rødliste 1997.

Hvad kan hjælpe arten?

Det er afgørende for grøn kølleguldsmed, at der findes gode spredningsmuligheder og egnede levesteder, hvor arten kan sprede sig til, således at der på lang sigt sikres levedygtige bestande i flere større vandløb i Jylland. Det vil derfor hjælpe arten, at der findes tilstrækkelige store arealer med egnede yngle- og opvækstmuligheder i form af lange vandløbsstrækninger med rent og hurtigt strømmende vand, og sand og grus på bunden af vandløbene.

Larverne lever nedgravet i bunden, og det vil derfor gavne arten, at man undlader regulering af vandløbsbundene.

Vandløbsspærringer kan nedsætte strømhastigheden og dermed forringe levevilkårene for guldsmedene. Man kan derfor hjælpe arten ved at fjerne spærringerne.

Sådan er arten beskyttet

Grøn kølleguldsmed er en af vores 3 fredede guldsmede. Den må ikke samles ind eller slås ihjel. Fredningen gælder også æg og larver. Tomme larvehuder må godt indsamles.

Grøn kølleguldsmed er beskyttet ifølge EF-habitatdirektivet . Den må ikke fanges, slås ihjel eller forstyrres med vilje, og dens levesteder må ikke beskadiges eller ødelægges. Desuden skal der laves særlige bevaringsområder for den i alle landene i EU. I Danmark er der udpeget 3 EF-habitatområder for den.

Natura 2000 status for grøn kølleguldsmed: Usikker bevaringsstatus.

Grøn kølleguldsmed er omfattet af:

Habitatdirektivets bilag II+IV
Bern-konventionens liste II
 
Rødlisten
Fredet