Åkande Kærguldsmed

Leucorrhinia caudalis

Udbredelse

I Danmark er åkande-kærguldsmed kun kendt fra et mindre antal søer og vandhuller i Nordsjælland. Arten er ikke registreret her i landet siden 1912. Åkande-kærguldsmed findes i det sydøstlige Sverige, og det er ikke utænkeligt, at arten kan sprede sig til Danmark herfra.

Udseende

Mål og vægt: 
Åkande-kærguldsmed har en kropslængde på omkring 35-38 mm og et vingefang på 65-67 mm.

Krav til levesteder

Åkande-kærguldsmed yngler i rene søer og vandhuller, der er svagt næringsrige, samt i brunvandede skovsøer. Søerne og vandhullerne skal være lune og solåbne med rigelig forekomst af flydeplanter som gul åkande (Nuphar lutea), hvid åkande (Nymphaea alba) og vandaks (Potamogeton sp.). 

De nyforvandlede guldsmede søger væk fra vandhullet for at opholde sig i nærliggende solbeskinnede enge eller i lysninger i skove. Ved kønsmodenhed vender guldsmedene tilbage til ynglelokaliteten. 

I Danmark var flyvetiden maj-august.

Hvad kan hjælpe arten?

Såfremt arten skulle genindvandre til Danmark, er det vigtigt, at der findes egnede ynglelokaliteter. Man kan derfor hjælpe åkande-kærguldsmed ved at bevare de svagt næringsrige søer og vandhuller og ved at begrænse tilførslen af næringsrigt vand til områderne. Det vil også gavne arten at holde potentielle ynglevandhuller og de omgivende arealer lysåbne. 

Læs mere:

Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirektivet. Indledende kortlægning og foreløbig vurdering af bevaringsstatus, DMU 2000  

 

Vidste du...?

Åkande-kærguldsmed har en kropslængde på omkring 35-38 mm og et vingefang på 65-67 mm. I Danmark var flyvetiden maj til august.