Vandrefalk

Falco peregrinus

Udbredelse

Indtil 1950 ynglede Vandrefalk regelmæssigt i Danmark, med en bestand på omkring 6-10 par årligt. Ynglestederne var Bornholm, Møn og Stevns Klint samt Rold Skov. Den danske bestand af Vandrefalk forsvandt som ynglefugl i 1973 som følge af voldsom bekæmpelse, indsamling af falkeunger til falkonérvirksomhed og forgiftning med miljøgifte som DDT. Efter div. tiltag geninvandrede vandrefalken til landet i 2002 og arten har siden været i langsom fremgang.

De trækkende vandrefalke passerer Danmark i september-oktober og igen i april-maj.

Levevis

Vandrefalk yngler oftest på stejle klippesider og klinter eller i andre fugles forladte reder. I stigende omfang er den dog også begyndt at yngle i redekasser eller på høje bygninger.

Ro omkring reden er vigtigt for at sikre ynglesucces.

Vandrefalken lever af andre fugle, som den slår i luften enten ved at styrtdykke med op til 300 km/t eller ved at flyve dem op. Vandrefalke kan dog også fange deres bytte ved at hoppe og springe rundt i lavt krat for at få fat i fugleunger, der endnu ikke er helt flyvefærdige. 

Falkene yngler normalt første gang, når de er 2-3 år gamle. Har de først fundet en god yngleplads, kan de vende tilbage år efter år. Falkehunnen lægger 3-4 æg, der ruges i ca. 31 dage. I normale år bliver falkeungerne flyvefærdige omkring midten af juni, når de har tilbragt 5-6 uger på redestedet.  

Luftakrobat

Vandrefalken er en de hurtigste fugle i verden. Den højeste fart opnår den, når den styrtdykker fra stor højde med vingerne slået sammen. Da det er svært at måle en fugls hastighed, når den styrtdykker, har der været mange gæt på, hvor hurtigt det foregår. Sandheden er nok, at vandrefalken styrtdykker med op til omkring 300 kilometer i timen.

Vandrefalken er en eminent flyver. Den er berømt for sine uovertrufne flyveegenskaber, der navnlig udnyttes, når falken skal fange sit bytte. Hannen fanger stære, drosler, hættemåger og andre mindre fuglearter, mens hunnen, der er næsten dobbelt så stor, fanger større bytte som f.eks. kragefugle, duer og svømmeænder.

Vidste du...?

Tidligere ynglede der i Danmark mindst 10-20 par Vandrefalke på bl.a. følgende lokaliteter: Flere steder på Bornholm, Stevns Klint, på broen mellem Møn og Sjælland, i Rold Skov og forskellige andre steder på klipper, bygninger, broer, i gamle rovfuglereder og endda på den flade jord.

Fra begyndelsen af 1900-tallet og indtil slutningen af 1970’erne var bestanden af vandrefalke i hastig tilbagegang overalt i verden. Den forsvandt fra mange lande på grund af forfølgelse, redeplyndringer og miljøforurening med pesticider og tungmetaller. Efter anvendelsen af DDT og kviksølv blev forbudt i de fleste lande, vendte udviklingen lykkeligvis, og i 1990’erne ventede ornitologer i Danmark spændt på, hvornår Vandrefalken ville vende tilbage

Hvad kan hjælpe vandrefalken?

Man kan hjælpe arten ved at undlade at færdes inden for en afstand af 50 meter fra reden.

Vandrefalke-dagbog

Siden 2009 har Niels Peter Andreasen, som er en af de personer, der kender de danske vandrefalke allerbedst, fulgt vandrefalkenes liv tre steder omkring Østersøen. Her kan du læse hans dagbogsberetninger.

Så er der en spændende nyhed: et nyt ynglepar i Danmark! Falkeparret har slået sig ned i en kasse på Storebæltsbroen, og efter en udskiftning af hunnen er det nu spændende om parret etablerer sig med æg og rugning. Kassen blev sat op af Storebæltsselskabet i 2012, og der har tidligere været falkebesøg ved kassen, men først i år et stedfast par.

Også fra Stevns er der gode nyheder: det andet ynglepar har slået sig ned på samme lokalitet som sidste sæson og ser ud til at være i gang med rugning.

Ligeledes godt nyt fra Stigsnæs, falkeparret har lagt 4 æg, men desværre på en af kranerne, hvor der arbejdes med mellemrum. Forhåbentlig vænner de sig til trafikken, så der kommer et positivt resultat.

Antagelig normalt rugeforløb på Kyndbyværket, Skærbækværket og Enstedværket.

På Bornholm er der påbegyndt rugning på to lokaliteter omkring 10. april, og forventning om yngel på endnu to lokaliteter. Til gengæld ser det ikke ud til, at der denne sæson er et par i Vang-stenbruddet.

Møn har rugende par på fem lokaliteter, men to af ynglestederne ser meget udsatte ud, da falkene ligger frit eksponerede på små hylder på skrænterne.

To falke med ringe er aflæst i Danmark, den ene død på Vestsjælland, den anden fotograferet i Vestjylland. Begge er ringmærket i Sverige, den ene oppe fra Norrland.  I den forbindelse vil jeg meget gerne have oplysninger om evt. ringmærkede vandrefalke på lokaliteterne, hvis det er muligt at aflæse dem i teleskop eller på foto (tlf: 45 55 81 85 18,  Obfuscated Email )

Hunfalk på vej ind til æggene (Foto: Niels Peter Andreasen)

Hunfalk på vej ind til æggene (Foto: Niels Peter Andreasen) 

De etablerede falkepar har nu lagt sig på flere af lokaliteterne. Det gælder 3 af parrene på Møns Klint. Parret ved Mandehoved på Stevns. 3 af parrene på Bornholm. Parrene på Kyndbyværket, på Skærbækværket og på Enstedværket.

Af usikre ynglepar er der i øjeblikket 3 par på Møn, 1 par på Stevns, 2-3 par på Bornholm, 1 par på Stigsnæsværket, samt løse falke flere steder i landet.

På Møns Klint er der ret mange bataljer med fremmede falke, både ungfugle og voksne, hvilket antagelig afspejler et overskud af ikke-ynglende vandrefalke. I de fleste tilfælde jages de fremmede falke ud af yngleparret i fællesskab under skrig og skrål, men enkelte gange lader yngleparret en tredie falk kredse sammen med sig, måske en ungfugl fra parrets tidligere kuld.

I forgårs var det endnu engang en af disse smukke iskolde solmorgener med bidende østenvind ind på klintestranden. Det var også en dag, hvor man oplever en af de elegante jagter, som hver gang imponerer. Hanfalken lettede fra sin udkigspost øverst på klinten og speedede op ud over havet. Ca. 100 m ude slog den et sving op, og under den kunne man få øje på en Stær. Stæren søgte nu i stærk fart ind mod land, lavere og lavere over vandoverfladen med hanfalken bag sig lidt højere oppe. Med en pludselig acceleration slog hanfalken en bue uden om Stæren helt tæt på vandoverfladen, vendte i et elegant sving og greb Stæren front mod front. Med rolige vingeslag bar den byttet ind på klinten, plukkede lidt og afleverede det så videre til hunnen, mens den selv lidt senere fløj ind på redehylden og æggene.

Sjældent er to jagter helt ens, men spektakulære hver for sig.

Hunfalk med bytte, Møn (fotograf: Niels Peter Andreasen)
 Hunfalk med bytte, Møn (fotograf: Niels Peter Andreasen)

 

Det er i marts vandrefalkene er ved at etablere sig ved ynglestederne, og en del af dem har været i områderne gennem vintersæsonen, så nu kan man godt begynde at kigge efter falke på lokaliteterne fra sidste sæson.

Møn:  er der falke på de 6 af de 7 lokaliteter fra sidste år, men der er lidt problemer med redepladserne. Dog er par i territoriehævdelse og parring på MK1 og MK 4. Falke på MK2 og MK3.
Desuden falke på de 3 øvrige lokaliteter på øen med han og hun ved Mønbroen, selv om der arbejdes lige foran den nyopsatte kasse. På broen er den gamle kasse taget ned i forbindelse med broarbejdet, men en ny er sat op til afløsning. 

Bornholm:  han og hun observeret i Vang-bruddet. Han og hun ved Hammer-området. Han og hun i Stubbeløkken. I Helligdomsklipperne er hunnen fra forrige sæson fundet død. I Rønne havn er set en gammel han.

Kyndbyværket  har han og hun på lokaliteten.

Skærbækværket  har han og hun trods omfattende bygningsrabejder på stedet.

Enstedværket  har han og hun på lokaliteten.

Desuden er der falke på Carlsberg-siloen på Vesterbro og et par andre steder i Københavnsområdet. Nu må det være på tide, at de yngler i hovedstaden.

God sæson til alle observatørerne og de øvrige falkeinteresserede. Hanfalk på A-pynten, Storeklint, Møns Klint (fotograf: Niels Peter Andreasen)
Hanfalk på A-pynten, Storeklint, Møns Klint (fotograf: Niels Peter Andreasen)

Hunfalk ved Gråryg, Møns Klint (fotograf: Niels Peter Andreasen)
Hunfalk ved Gråryg, Møns Klint (fotograf: Niels Peter Andreasen)

 

2015 blev et godt år for falkene. Det lykkedes 14 par at få i alt 30 unger på vingerne. På 21 lokaliteter blev der observeret falkepar i ynglesæsonen.

Læs detaljeret ynglerapport for sæson 2015  
(af caretaker Niels Peter Andreasen) 

o af ungerne på Nylands Nakke. Foto: Niels Peter Andreasen
To af ungerne på Nylands Nakke. Foto: Niels Peter Andreasen 

Falkeobservatørerne i Åbenrå, Skærbæk og på Stevns har nu fået konstateret unger på ynglestederne.

På  Enstedværket  har Jesper Tofft endelig dokumenteret, hvorfor de har sodfarvede falke på stedet. Parret yngler i en bunke kul, som er faldet ned på en afsats godt beskyttet mod vind og vejr, og i kulbunken sidder 2, måske 3 unger, som tilsyneladende er omkring 4 uger gamle.

Man må sige, et noget specielt redested for både voksne og unger.

Torben Hvass har observeret 2 unger i kassen på værket, endnu ikke flyvefærdige.

På  Stevns  har Peer Nørgaard fra båd observeret 3 dununger omkring 14 dage gamle på lokalitet nr.2. Vi ved endnu ikke med sikkerhed, om der også er unger på lokalitet nr.1. I så fald må de være flyvefærdige og ude i området på dette tidspunkt.

På Stigsnæsværket er der ikke kommet meddelelse om ynglende falke denne sæson.

På  Møn  er alle 4 unger på Mønbroen i fuld aktivitet og svære at lokalisere alle sammen, når de befinder sig forskellige steder under broen og i luftrummet over Koster og Kalvehave. Broarbejdet er rykket tættere til kassen, så det er fint timet, at de unge falke nu stort set har forladt redestedet.

De 3 unger på klinten ved Nylands Nakke er ligeledes fløjet ud og får føde bragt andre steder på skråninger og pynte i området. På Storeklint sidder ungerne og basker ivrigt i redeåbningen med mange tilskuere i denne tid.

Så status for Danmark i øjeblikket er 11 par med unger, hvoraf et par er forsvundet i ungeperioden.

Sodfalk. Foto: Jesper Tofft
Sodfalk. Foto: Jesper Tofft

Ringmærkningen på  Bornholm  fandt sted sidste weekend. På Stubbeløkken var igen i år 4 unger (3 hunner og 1 han).  I Vang-bruddet var en stor hun på 850 g. I Helligdomsklipperne var ungerne for små til ringmærkning, og det samme var tilfældet på den nye lokalitet. Derimod lykkedes det ikke at finde parret ved Hammeren, hverken ved Mulekleven eller Kongestolen, så det kan kun opklares, hvis man kan se fra en båd, hvor de har lagt sig.

På  Møn  er de 3 unger på Storeklint fremme meget af tiden, men ikke i fuld ungfugledragt endnu. Til gengæld opdagede jeg i dag 2, måske 3, fuldt fjerklædte ungfalke på Nylands Nakke, klar til udflyvning. Den ene baskede på et tidspunkt op oven for redehullet. Og på Mønbroen flyver nu 4 unge falke rundt langs bropillerne, og ind imellem op på gelænderet ved kørebanen. Det ser ud til at være 2 hanner og 2 hunner. Vi var lidt nervøse i dagene med kraftig blæst med tanke på uheldet sidste år, hvor de 2 unger antagelig blæste i havet. Men Bjarne Hemmingsen og jeg antog, at der kun var 3 på lokaliteten, men fandt den 4. længere borte under en pille på betonbuen. falkene på MK2 og MK3 ses ikke længere i området, og det samme gælder HK og Farøbroen.

Status i øjeblikket er den, at der på Møn og Bornholm er 8 par med unger ud af falke på 14 lokaliteter. Dertil kommer unger på Kyndbyværket, og usikkerhed angående unger på de 2 lokaliteter på Stevns, samt Stigsnæs, Skærbæk og Enstedværket.

Foto: Niels Peter Andreasen

Foto: Niels Peter Andreasen

Ringmærkningen i Østdanmark er nu gået i gang.

På  Kyndbyværke t blev 2 unger ringmærket, 1 han og 1 hun.

På  Møn  bliver det i denne sæson desværre kun til ringmærkning på 1 lokalitet. På de 2 lokaliteter HK og MK3 har parrene forladt redestedet, det ene sted antagelig på grund af Ræv, det andet sted kendes årsagen ikke, men inden mit besøg på Bornholm, fodrede forældrene unger på redehylden. Efter min hjemkomst er falkene overhovedet ikke observeret på stedet. Vores bekymring går på, at der sidste år var sat en pejlepind på stranden med sigtepunkt direkte på redehylden, og en båd blev observeret nogle gange ud for stedet.

Ungerne på Mønbroen og MK4 er ikke tilgængelige for ringmærkning. Så det blev pinsedag til ringmærkning på Storeklint og på grund af helligdagen mange tilskuere, som fik sig en oplevelse nede fra platformen ved stranden og information om baggrunden for falke- og ringmærkningsprogrammet.

Tilskuere til ringmærkning. Foto: Niels Peter Andreasen
Tilskuere til ringmærkning. Foto: Niels Peter Andreasen

Det viste sig, at der for første gang blev dokumenteret et kuld på 5 æg hos den danske population. De 3 var klækket, og de 2 antagelig ubefrugtede. Det var 2 hanner og 1 hun.

Farveringen på højre fod er denne sæson SORT med hvide bogstaver/tal.  Zoologisk Museums aluring på venstre.

Klokken 10.15 var Søren Møller ved redehulen, og da havde falkeparret et stykke varslet kraftigt over klinten. 10.30 var ungerne oppe bag klinteranden, og hunfalken satte sig kortvarigt på redehylden, ivrigt spejdende op mod ringmærkningsstedet. 10.55 Var Søren tilbage med ungerne, og 11.17 fløj begge forældre ind på redehylden, hunnen ind til ungerne og hannen lettede lidt efter. Det normale yngleforløb kunne fortsætte, og tilskuerne havde fået årets falkeoplevelse.

Angående rovfugle og droneflyvning fortæller professor Peter Lindberg, Sverige, at en af medarbejderne i det svenske Projekt Pilgrimsfalk har benyttet drone til at lokalisere utilgængelig ynglelokaliteter, men kun uden for yngletiden. Peter kender et tilfælde af en “høg”, der har angrebet en drone, og endelig at biologer i USA, Yellowstone Nationalpark, har forbudt droneflyvning, bl.a. på grund af ynglende vandrefalke.

En anden bekymring vedrørende vandrefalkene på Møn kom via en meddelelse, hvor en fuglekigger i Jydeleje-området havde observeret en Slagfalk med strop om benet, og fik at vide af ejeren af falken, at man fra den nærliggende falkonergård fløj med Slagfalk og Berberfalk, hvilket efter en tidligere aftale med formanden for Falkonerklubben, Rene Rask Bruun, først finder sted til juli, når ungerne på klinten er fløjet ud. På dagen med Slagfalk var også Vandrefalk, antagelig fra MK4, inde i området. Måske påvirker det ikke ynglefalkene, men fremmede falke er altid en stressfaktor, og en Slagfalk velsagtens også.

Hvis der er mere viden om disse forhold – droner og falkonerfalke i vandrefalkens yngleområde – vil jeg meget gerne høre om det.

Endelig lykkedes det at afsætte tid til et besøg på  Bornholm  og de lokale vandrefalke-lokaliteter 9.-11. maj. Man må sige, at der er sket en markant udvikling i bestanden siden mit første falkebesøg ved Slotslyngen i juli 2006.

Som på så mange andre ynglesteder reagerer falkene vidt forskelligt fra sted til sted, og ved besøgene på Bornholm oplevede vi i den ene ende af skalaen en yderst nervøs og konstant varslende hanfalk ved et af stenbruddene, selv om vi troede os dækket af træ- og buskbevoksningen på stedet, så vi valgte at forlade området efter kort tid, Som modsætning stod vi ved en af de andre ynglelokaliteter og observerede hanfalken på redestedet, da vi pludselig opdagede en hunfalk sidde og pudse sig i et træ i kløften ikke længere end 10-15 meter fra os. Og den tog overhovedet ikke notits af vores tilstedeværelse, kiggede ikke engang på os, mens den fortsatte sin fjerpudsning. En meget usædvanlig oplevelse! Antagelig skyldes dens adfærd dens tidligere kontakt med mennesker via et træudsætningsprojekt i Polen, men nu lever den så sit vilde liv i de bornholmske klipper – og ser meget lidt vild ud. Se foto.

I de 2 andre stenbrud er valg af redehylde meget forskellige. Det ene sted er den rugende falk stort set umulig at finde og indbyder ikke til besøg. På den anden lokalitet ligger falken næsten i nå-højde og virker meget sårbar over for forbipasserende, som under mit besøg ikke så ud til at respektere skiltningen, da de gik med deres cykler i området.

Falkeparret i Hammerområdet lod sig ikke se mere end en enkelt gang på over 4 timers observation, og ud fra iagttagelsen kan det ikke afgøres, om de yngler nord eller syd for Hammershus. Det må observationer fra havet afgøre.

Endelig er der ikke noget, der tyder på ynglepar ved havnen i Rønne eller den 7. lokalitet, hvor falkene ikke har vist fast tilknytning til egnet ynglebiotop. På havnen i Rønne brugte jeg ved ankomst og afrejse 2 x 2 timer uden at se falke.

Så alt i alt er der tegn til ynglepar på 5 lokaliteter på øen, plus antagelig løst tilknyttede falke på 2 lokaliteter yderligere.

Tak til Christian Lau for information og præsentation af falkelokaliteterne, og meget rart samvær i det hele taget.

På  Møn  ser man mere og mere til ungerne i kassen på Mønbroen, og begge forældrefugle opholder sig længere og længere tid uden for kassen. Hos falkeparrene på klinten fodres der unger på de 3 redesteder, men endnu ikke på HK-lokaliteten. Som på Bornholm må vi nok antage, at par nr. 6 og 7 ikke yngler denne sæson.

Fra  Kyndbyværket  ses nu unger blive fodret, men det er ikke fastslået, om der er mere end 2 stk. Det vil  vise sig ved ringmærkningen.

Og i det hele taget er der et stigende problem for ringmærkerne Knud Falk og Søren Møller at få lagt en turplan og få koordineret besøg på de østdanske lokaliteter. Der er foreløbig planlagt 4 perioder fra omkring 20. maj til ind i juni, plus evt. dage til at fylde huller ud.

Så skal det blive spændende at se, hvad der kommer til af nye unge vandrefalke i denne sæson.

Ung vandrefalk ved Møn-broen. Foto: Niels Peter Andreasen.
Ung vandrefalk ved Møn-broen. Foto: Niels Peter Andreasen.

For nogle år siden udtalte jeg mig i et interview med ret stor optimisme, at Danmark måske kunne huse 20-25 par Vandrefalke.  I denne uge rundede vi så 20 lokaliteter med faste par i 2015. 

Efter flere sæsoner med rygter, men stadigvæk kun kendskab til 1 par falke på  Stevns, kom der så melding om endnu et ynglepar. Fra havet blev en hun set på en redehylde og en han i nærheden. Så til lykke til par nr. 20 denne sæson!  

Angående falken med den grønne ring på  Bornholm , så er der nu kommet bekræftelse fra Polen, at fuglen stammer fra et trærugningsprojekt der i landet, men er opvokset hos en opdrætter i Slovakiet. Det følger tilsyneladende et mønster gennem mange år, hvor udsatte falke i trærugningsprojekter ofte vælger andre redesteder, når de spreder sig fra opvækstområdet. Den trærugende population vokser godt nok i Tyskland og Polen, men mange af ungerne er øjensynligt endnu ikke helt præget på træer som ynglested.  

På  Møn  er der i dag tegn på unger hos parret på MK4. Hannen kom med et mindre bytte direkte ind på redehylden, og senere fløj hunnen ud med restbytte til depot. Han var meget aktiv, lavede store flyveopvisninger foran klinten og styrtdykkede 2 gange efter Gråkrager, som han holder ude af yngleområdet.  

I Sønderjylland ved  Enstedværket  ser det ud til, at der sker det samme som sidste år: falkeparret bruger heller ikke denne sæson kassen på værket, men holder til andetsteds. Sidste år tydede meget på, at de havde slået sig ned i et kuldepot, da fjerdragten var påfaldende sodfarvet.  

Ellers regner vi med, at de andre DONG-falke i  Kyndby, Stigsnæs og Skærbæk  har deres normale rugeforløb eller måske er ved at have dununger.  

Endnu engang må man undre sig over, at der ikke er opdaget flere ynglepar i Jylland eller i Københavnsområdet. Det er som altid lettere at lokalisere ynglepar i slutningen af maj og ind i juni, når ungerne er ved at være flyvefærdige. Så fat i kikkerten, jyder og københavnere, hav lidt tålmodighed og brug et par timer eller tre på steder med observationer af Vandrefalk i maj. Det ville være interessant, hvis der blev fundet et trærugende par eller et redested på en bygning i storbyen uden opsat redekasse.

Dronningen fylder 75, og Vandrefalkene fejrer det med nye par i Danmark! 

Bornholm  vil ikke stå tilbage for Møn. Sidste melding er endnu et par på øen, altså en 7. lokalitet, selv om man ikke kan se et oplagt ynglested for dette par.

Men hvad angår oplagte ynglesteder, så må vi nok vænne os til flere overraskelser, efterhånden som ynglepresset stiger. Allerede nu ser vi jo “umulige” steder som skrænter på 15-20 meters højde, måske yngel i et kuldepot, hunner der har lagt sig på en betonpille og et stort plast facadebogstav. Og i udlandet på rugning i vindueskarme på skyskrabere, i Australien på en arbejdsmaskine i et stenbrud, og i en grenkløft, hvor træet var brækket af stormen.

Samtidig stiger antallet af trærugende falke i Tyskland, så også denne mulighed kan forventes. Muligvis er en observeret grønlig ring på en af de bornholmske falke et tegn på en falk fra et trærugende par i Tyskland eller Polen.

Det betyder, at man nok ikke skal kigge udelukkende efter traditionelle redepladser, men observere han- og hunfalkene selv og deres adfærd på deres opholdssteder.

Ellers har 3 af parrene lagt sig på Bornholm, som tidligere sæsoner i Vang og Stubbeløkken stenbrud, men også på den nye lokalitet ved Helligdommen, hvor det bliver spændende at se, om et stigende antal gæster og turister hen over foråret og forsommeren vil påvirke yngleparret.

Spændende bliver det også, om parrene i Hammer-området, i Rønne og de 2 andre lokaliteter fører til æglægning og unger.

På  Møn  går rugeforløbet hos falkeparrene på de 3 af lokaliteterne stille og roligt, bortset fra bataljer med fremmede falke engang imellem. På den 4. lokalitet er hunnen muligvis også gået i gang. Så vi følger spændt de øvrige 3 par, som opholder sig fast på stederne, men ikke har lagt sig, så vidt vi kan observere.

Alt i alt er der stedfaste par på 19 lokaliteter i kongeriget lige for tiden.

Til lykke til Klintekongen (Sort HK 2009) på Møn og hans falkeslægtninge, og til lykke til Dronningen. 

undefined

Møn:

På dette tidspunkt har 2 af parrene på Møns Klint lagt sig. På Storeklint har hunnen været inde på redehylden i lang tid ad gangen, en enkelt gang afløst af hannen. Og det samme mønster ser man på Nylands Nakke. Heldigvis har vi ikke observeret mistænkelige besøg ved redelokaliteterne de gange, vi har været i nærheden, men Gråkragerne er betænkeligt nærgående som sædvanlig. Parrene på 3 andre lokaliteter er tilsyneladende også tæt på æglægning og rugning, men ikke med helt sikre observationer. På den 6. lokalitet er der kun observeret falk enkelte gange, og ikke tegn på ynglepar i øjeblikket. Til gengæld er der en 7. lokalitet i Møn-området på Farøbroen, hvor han- og hunfalk ses på pylonerne og flyvende i territorieflugt over vandet, senest sad jeg og så den ene i over en time i går den 28. 

Fra   Stevns  er der meddelelse om par på en anden lokalitet end de foregående sæsoner, og ligeledes meddelelse om par på  Stigsnæs.  Dertil kommer stedfaste par som tidligere nævnt med 2-3 par på Bornholm, på Kyndbyværket, Skærbækværket og Enstedværket.  

Desværre er der også i år triste nyheder fra  Sydsverige , hvor en af falkene er fundet forgiftet ved en due, der er påført giftstoffet carbofuran, et stof som er ulovligt og dødeligt for både dyr og mennesker, så det er vigtigt at være opmærksom på, om der findes lignende tilfælde i vore områder. Dødfundne falke skal straks sendes til undersøgelse, men benyt papirservietter ell.lign (som derefter brændes), så man ikke kommer i kontakt med fuglen, og send den i en plastikpose med indpakning. Læg en seddel i pakken med findested og dato, navn og adresse på dig som har fundet den og send fuglen til Zoologisk Museum, der kan videresende til veterinærinstituttet, eller til den lokale afdeling af Naturstyrelsen, vildkonsulenten, der ligeledes kan videresende fuglen.

Møn   ved Storeklint er falkeparret meget aktive. I går blev hannen aflæst med sikkerhed, og det er fortsat superfalken Sort HK, født på klinten 2009. I går havde de parring 3 gange inden for halvanden time, og begge falke var inde i redehulen på skift. I det smukke forårsvejr med blå skyfri himmel lavde hannen sin imponerende flyveopvisning med store sving og lange styrtdyk foran klinten. Også på MK4 er parret aktive og ind på redehylden, hvorimod der er mindre aktivitet på de 2 andre klintelokaliteter. I baglandet er der også par på de 2 lokaliteter.
Bornholm  melder nu falkepar ved Vang og Stubbeløkken, men mere usikkert på 2 andre lokaliteter.

København, Stevns og Stignæs  har endnu ikke meldt observationer, men ellers er der falkepar ved Kyndby, Skærbæk og Enstedværket.

Vandrefalkepar i gang med parringen.
Vandrefalkepar i gang med parring.

Kære falkeinteresserede 

Så er en ny Vandrefalkesæson gået i gang, og mange steder i landet har haft regelmæssigt besøg af falke gennem hele vinteren.

På en del ynglelokaliteter fra 2014 har der været observeret stedfaste fugle og på Møn er der siden januar falke på alle 6 lokaliteter fra sidste år - på de 5 er der både han og hun. På Storeklint har hannen været inde og præsentere redehullet oven for observations-platformen, som har været brugt de fleste sæsoner - og mod syd har begge falke haft territorieflyvning.

Øvrige meldinger kommer indtil nu fra Kyndbyværket, Skærbækværket og Enstedværket, hvor man alle tre steder har observeret par på lokaliteten.

Møns Klint. Foto: Niels Peter Andreasen.
Møns Klint. Foto: Niels Peter Andreasen.

Hermed slutter VF nyt 2014.

De store flyvninger på Møn

Den sidste meddelelse denne sæson står i ungdommens tegn. Det sidste par med ynglesucces på Møn, lokaliteten HK, har nu en ungfalk, der opholder sig uden for redestedet og er klar til de store flyvninger.

Og de store flyvninger er i fuld gang for ungfalkene på de 3 lokaliteter på Møns Klint. Især i går med stærk blæst ude fra havet. Men de unge falke er allerede suveræne i flyveteknik, og afbalancerer vingestillingen i forhold til vindstyrken, så det ser legende let ud.

To af årets ungfalke fra Møn, hvor deres røde ringmærker kan ses. Foto: Niels Peter Andreasen
To af årets ungfalke fra Møn, hvor deres røde ringmærker kan ses. Foto: Niels Peter Andreasen

Yngleresultat 2014

Det er næsten uundgåeligt, at der med så mange kuld i Danmark ikke også sker dødsfald, som vi har oplevet flere steder. Alligevel kan man kun være optimistisk, når der denne sæson er kommet unger på vingerne hos 3 par på Bornholm, 4 par på Møn, 3 par på Sjælland og 2 par i Sønderjylland.

I alt 15-16 par med eller uden yngleresultat i år.

Næste sæson

Igen må vi spørge: hvor i landet kommer det næste par ynglende vandrefalke? Det må 2015 måske fortælle os.

Tak til alle, der har sendt meddelelser og fulgt falkene. Vi kan kun glæde os over alle de nye unge falke, der nu skal ud i en farefuld verden og finde deres plads i økosystemerne.

Hilsen Niels Peter

Ungfalk fra 2014, Møns Klint. Foto: Niels Peter Andreasen

Ungfalk fra 2014, Møns Klint. Foto: Niels Peter Andreasen

 

 

Det er jo ingen hemmelighed, at de unge ofte lever livet farligt. Det gælder også vandrefalkene.

På  Møn  ved lokaliteten MK3 er de to unge falke fløjet ud og opdagelsesrejserne begynder. I dag kom den ene flyvende ind på plukkestedet under redehylden og pillede lidt i bytteresterne. Senere fløj den hen i et træ, og derfra ned i et lavere træ ved stranden. På et tidspunkt fløj den helt ned på stranden, småløb rundt og pillede i stenene. Den kom længere og længere ned til vandkanten, så ud til at fange insekter eller små krebsdyr - og blev så pludselig væltet omkuld af en bølge. Den baskede, hoppede op og sad et stykke tid og sundede sig, inden den lettede og fløj op i et træ. Nogle erfaringer kan komme til nytte, andre kan betyde døden.

En af årets vandrefalkeunger væltes omkuld i brændingen ved Møns Klint. Foto: Niels Peter Andreasen
En af årets vandrefalkeunger væltes omkuld i brændingen ved Møns Klint. Foto: Niels Peter Andreasen

Men så sker der jo også det, at helt uventede unge falke dukker op. På  Møns Klint ved Nylands Nakke havde Leif Schack-Nielsen en observation den 20. juni af en voksen og en ung vandrefalk. Den unge falk kunne ikke stamme fra Storeklint, da ungerne dér ikke var fløjet ud endnu. Så jeg tog igen ud til lokaliteten, og en af formiddagene sad hannen på en pynt, mens hunnen kredsede ude over havet. En tredje falk sluttede sig til hende, og de lå i lang tid og kredsede. På et tidspunkt satte en fjerde falk sig på en af pyntene, og trods direkte modlys så det ud til at være en ungfugl, og på et senere foto kan man lige ane længdestriberne på brystet.

Korthalet vandrefalkeunge ved Nylands Nakke fotograferet den 28. juni. Foto: Niels Peter Andreasen
Korthalet vandrefalkeunge ved Nylands Nakke fotograferet den 28. juni. Foto: Niels Peter Andreasen

Det betyder – hvis hunnen kredsede med en ungfugl – at der kan være to udfløjne vandrefalkeunger fra lokaliteten, uden at vi har opdaget, hvor de har ynglet i anden omgang. Der har ikke været tegn på besøg eller ekskrementer ved det første redested, som de forlod omkring 1. april.

Så måske kommer der alligevel 5 kuld ud af de 6 etablerede par på Møn tidligere på sæsonen, selv om så også de to unger på Mønbroen gik til tidligere på året. Vi venter endnu på at se antallet af unger hos parret på HK-lokaliteten.

På Skærbækværket var der først to hoveder synlige øverst på bygningen, senere blev det til tre falkeunger, og så dukkede hele fire hoveder op på værket. Her førte ungernes manglende erfaring også til uheld, og to af dem måtte hentes ud af skorstenen, som de var faldet ned i. Og senest er en af de fire unge falke omkommet, som det også var tilfældet sidste år.

 

Der har et stykke tid været bekymring over, at man kun observerede 2 af ungerne på Kyndbyværket.  Den tredje unge er nu fundet død uden påviselig årsag. Men de 2 søskende er fortsat i god form.

Til gengæld er der observeret en unge mere på Skærbækværket, så der nu ses 3 hoveder på bygningens tag.

Bornholm
I pinsen blev ungekuldet i  Stubbeløkken  ringmærket: 3 hun og 1 han. Alle sunde og raske at se til. Det betyder, at alle 10 unger på Bornholm nu er ringmærket. Det ser også ud til, at falkeungen med de luftfyldte blærer i Vang klarer sig udmærket, og har fjer som sine søskende. Derimod er der ikke tegn på falkepar længere i Helligdomsklipperne.

Møn
Den 15. juni blev de to kuld unger på klinten ringmærket i perfekt vejr, og med Søren Møller i bedste klatrestil på de stejle flader.

Ringmærkning på Møns Klint søndag den 15. juni 2014. Foto: Niels Peter Andreasen
Ringmærkning på Møns Klint søndag den 15. juni 2014. Foto: Niels Peter Andreasen.

På  Storeklint  var der 2 unger i redehulen på Forchammers Pynt, begge hunner. Forældrene skældte ud som sædvanlig, men faldt efterhånden til ro og kiggede på fra afstand. Lokaliteten  MK3  viste sig også at have 2 unger, en han og en hun, men klatringen her er meget mere besværlig på grund af det store udhæng. Efter mærkningen, hvor forældrene fra at skælde meget kraftigt ud, var forsvundet, gik der et stykke tid, så kom hunfalken direkte ude fra havet og ind på redehylden, og dagligdagen går videre i falkefamilien.

På  Nylands Nakke  er begge falke fortsat på stedet, men uden tegn på tilknytning til redehylde. På lokaliteten  HK  fodrer forældrene på redestedet, men ungerne er kun omkring en uge gamle og kan ikke ringmærkes, inden Knud Falk og Søren Møller rejser op til falkearbejdet på Grønland i næste uge.

På  Mønbroen  har parret tilsyneladende opgivet at begynde på et nyt kuld æg så sent efter ungernes forsvinden.

Unge ringmærket på Møns Klint den 15. juni 2014. Foto: Niels Peter Andreasen
Unge ringmærket på Møns Klint den 15. juni 2014. Foto: Niels Peter Andreasen.

Stevns
På  Stevns  er alle 3 unge falke nu ude i luften sammen med forældrene. Desværre ser det heller ikke ud til denne sæson, at den øvrige del af klinten bliver afsøgt for mulige andre ynglepar, hvad der sagtens kunne tænkes at forekomme på den relativt lange strækning med mange udfløjne nye falke i Østdanmark.

Kyndbyværket
På  Kyndbyværket  kan man se 2 af ungerne i området.

Sjælland – ST
På lokaliteten  ST  på Sjælland er den enlige unge nu ringmærket.

Skærbækværket
På  Skærbækværket  er der blevet observeret 2 unge falke oppe på bygningerne.

Enstedværket
På Enstedværket er også observeret 2 ungfalke. Jesper Tofft oplyser, at både unge og ældre er påfaldende mørkfarvede på de lyse partier, og han spekulerer på, om de kan have lagt æggene i kul-lageret på værket. Det kan jo godt være, at falkene opfatter kullene som en slags mørke klipper.

18 ringmærkede unger og ca. 30 falkeunger i 2014
Det blev altså til 18 ringmærkede falkeunger i Danmark denne sæson: Bornholm 10, Møn 4, Kyndby 3, ST 1. Der ud over 2 omkomne på Mønbroen, 3 udfløjne på Stevns, 2 på Skærbækværket og 2 på Enstedværket, samt et endnu ukendt antal på HK-lokaliteten. Dvs. omkring 30 falkeunger er kommet til verden på danske lokaliteter i 2014. Imponerende!

Møn:  Falkeparret på Nylands Nakke er nu permanent i området, men det er ikke lykkedes at se bytteaflevering, hverken parret imellem eller på et evt. nyt redested. Intet tyder på, at de er knyttet til redestedet, hvor de var startet med rugning i april.

Hunfalk fra Nylands Nakke sidder den 6. juni på en af favoritpyntene lidt længere mod nord. Foto: Niels Peter Andreasen.
Hunfalk fra Nylands Nakke sidder den 6. juni på en af favoritpyntene lidt længere mod nord. Foto: Niels Peter Andreasen.

Der er fortsat ungefodring på Storeklint og MK3, og noget tyder på, at parret, der lagde et nyt kuld æg på et andet redested på HK, har æg, der er klækket på det seneste. Så måske kommer der alligevel tre kuld unger på vingerne ud af de seks par på Møn.

Fra  Kyndbyværket  er der lidt bekymring, idet der senest kun er observeret to af ungerne i kassen, men forhåbentlig kan det skyldes, at den tredje unge falk er fløjet ud og sidder andetsteds.

Ung falk sidder på værket. Foto: Brian Andersen
Ung falk sidder på værket. Foto: Brian Andersen.

Ungen på  den nye lokalitet på Sjælland  er nu ringmærket, og observationer tyder på, at der også har været ynglende vandrefalke i nogle af de foregående sæsoner.

 Møn  klarede de to unger på Mønbroen ikke vindstødene i den kraftige storm den 27.-28. maj. De har ikke kunnet gribe fast på betonoverfladerne og er antageligt blæst i havet. I dagene efter sås ingen af ungerne længere. Rigtig trist. Det betyder aktuelt, at der ud af 6 ynglepar på Møn nu er 3 med mulighed for positivt yngleresultat:

 • parret på Storeklint med unger på redehylden,
 • lokaliteten ”MK3” med unger på redehylden
 • lokaliteten HK med rugende falke i redehullet efter omlægning af ægkuld

Men en overraskelse alligevel på klinten, for efter en måned uden observationer af falkeparret på Nylands Nakke, var både han og hun på lokaliteten i dag.

Falkehan på Nylands Nakke den 4. juni. Fotograf: Niels Peter Andreasen
Falkehan på Nylands Nakke den 4. juni. Fotograf: Niels Peter Andreasen

Hannen sad øverst på pynten, kaldte senere med dæmpede "ki-ki"-lyde, og hunnen kom ind på pynten længere nede, hvorefter han forsvandt bag pynten. Så nu må jeg igen ud på den lange tur for at se, hvad de evt. har gang i.

Fra  Enstedværket  fortæller Jesper Tofft, at der igen i år er noget mystik om, hvor falkeparret har redested. Ligesom sidste år ender det måske med, at yngleresultatet først afklares, når en eller flere udfløjne unge falke observeres.

Torben Hvass meddeler fra  Skærbækværket,  at der er unger i kassen, men at det ikke er muligt at se, hvor mange unger der er tale om, før de flyver ud fra stedet.

 

Sjælland

Spændende nyt. Der er kommet oplysninger om  endnu et ynglende falkepar på Sjælland,  uden for Københavnsområdet, og parret har en unge og et ikke udklækket æg (se foto). Lokaliteten ønskets ikke offentliggjort af medarbejderne på virksomheden, hvor falkene har slået sig ned. Men det er spændende med to nye lokaliteter på Sjælland uden for København, hvor man ifølge min hukommelse aldrig har haft ynglende vandrefalk før.

Nyt ynglested 2014 på Sjælland. Foto: Anonym virksomhedsmedarbejder
Nyt ynglested 2014 på Sjælland. Foto: Anonym virksomhedsmedarbejder.

Bornholm

To af kuldene på klippeøen blev ringmærket her i weekenden, begge med tre unger i kuldet. Det første kuld blev ringmærket i Vang stenbrud, hvor man på fotografiet kan se Knud Falk og Søren Møller i gang med klatring og ringmærkning. Efter noget klatrearbejde og søgen lykkedes det også at lokalisere parret på Hammeren, og de tre unger her var også i den rigtige ringmærkningsalder. I Stubbeløkken stenbrud var ungerne til gengæld ikke gamle nok til at få ring om benet, men der er til stor glæde fire unger i kuldet.

Det betyder 10 unger i alt hos de tre bornholmske par i år. Imponerende.

Ringmærkning af tre unger i Vang på Bornholm i weekenden 24.-25. maj 2014. Foto: Christian Lou
Ringmærkning af tre unger i Vang på Bornholm i weekenden 24.-25. maj 2014. Foto: Christian Lou.

Møn

De to unger på Mønbroen er nu begyndt at baske ud på den skrå bropille, og det ser rimeligt faretruende ud på den glatte overflade, da de stadig ikke er flyvefærdige. Vi krydser fingre for, at det ikke går galt. Forældrene sidder meget af tiden på kablerne i nærheden og følger øvelserne.

I dag tyder meget på, at parret på Storeklint har en eller flere unger i redehulen. Hannen kom med bytte, og afleverede til hunnen på reden, og på hendes bevægelser i huleåbningen så det ud til, at hun fodrede et stykke tid. Han kom senere hen foran redestedet, men hun så ikke ud til at ville afløses, som det har været tilfældet i de foregående uger.

De to øvrige par ruger stadig på lokaliteterne, og det vil nok betyde ret sene kuld, ringmærkning og udflyvning.

 

 

Bornholm

Stubbeløkke-ungerne kan ikke ringmærkes i weekenden. I går så jeg 3 unger på hylden, som var mellem en og fire-fem dage gamle, og ét æg var ikke udruget endnu, eller også er det goldt. Ungerne i Vang er til gengæld rigtig fine og fulde af liv. Hilsen Oluf Lou.

På  Møn  er parret på Storeklint antagelig tæt på klækning af æggene. I dag var hunnen ret urolig på redehylden, løftede sig flere gange og lå højt på underlaget, så det tyder på mærkbart liv under hende.

Ynglehun fra HK-ynglepladsen på Møn. Fotograf: Bjarne Hemmingsen
Ynglehun fra HK-ynglepladsen på Møn. Fotograf: Bjarne Hemmingsen.

Parret på lokaliteten HK er vanskelig at spotte, når en af dem ligger inde i den snævre spalte, men ud fra Bjarne Hemmingsens iagttagelser følger den rugende falk nøje med i, hvad færdsel der er på stranden.

De to unger i kassen på Mønbroen har nu tydelige svingfjer og halefjer, samt mørkt parti omkring øjnene, og fylder godt når de står i kasseåbningen. Nogenlunde samme størrelse må de 3 unger på  Stevns  nu have, men på grund af hyldens skrøbelighed vil ungerne ikke blive ringmærket i år.

Tre unger er til gengæld blevet ringmærket på  Kyndbyværket,  og det er dermed det første dokumenterede sjællandske succesfulde yngleresultat uden for Stevns i nyere tid.

Årets 3 vandrefalkeunger fra Kyndbyværket. Foto: Knud Flensted
Årets 3 vandrefalkeunger fra Kyndbyværket. Foto: Knud Flensted.

I den kommende uge bliver også falkeunger på  Bornholm  ringmærket, hvor der dog er tvivl om tidspunkt for klækning i Stubbeløkken, og om ungerne i så tilfælde er gamle nok til ringmærkning.

Endelig ser det ud til, at parret på  Enstedværket  også i år har fundet et andet redested end kassen. Falken kommer med føde, men ikke til kassen, så håbet er at der dukker unge(r) op et sted, når de er klar til udflyvning.

Så begynder der at komme unger på redestederne. I kassen på  Mønbroen  har de 2 unger længe været synlige, og forældrene fodrer nu på 3. uge på den trafikerede lokalitet.

På lokaliteten HK på Møns Klint har parret tilsyneladende påbegyndt rugning på et nyt kuld æg, og denne gang i en mindre spalte på kystskrænten. Også parrene på Storeklint og MK3 afløser hinanden på redehylden med forventet klækning omkring 18.-20. maj. Derimod ser falkene på MK2 og MK4 ud til at være helt forsvundet fra lokaliteterne. 

De 2 sjællandske par har antagelig begge unger på dette tidspunkt. Der er tegn på ungefodring i kassen på  Kyndbyværket,  og ud fra starten på rugning er det samme formentlig tilfældet på  Stevns

På  Bornholm  er der 3 unger i Vang stenbrud, og ligeledes tegn på klækning i Stubbeløkken stenbrud. 

Der er ikke nyt fra ynglestederne: Radisson Hotel, Carlsberg-siloen og Herlev Hospital, og vi venter på melding om fodring af unger i kasserne på Skærbækværket og Enstedværket.

Hun på plukkeplads på Møn den 12. maj 2014. Foto: Niels Peter Andreasen.
Hun på plukkeplads på Møn den 12. maj 2014. Foto: Niels Peter Andreasen.

 

Lidt negative meldinger fra  Møn , hvor der den 27. april  blev fundet en død vandrefalk på stranden i den sydlige del. På samme tid havde der været problemer hos yngleparret på Storeklint, hvor falkene var i alarm over folk, der fløj med en drone ved ynglestedet. Jeg har fået at vide, at det generelt ikke er tilladt at flyve med dette nye instrument, hvor man har lyst, men kræver særlig tilladelse på linje med para- og hanggliding.

Død vandrefalk fundet på stranden 27. april 2014 ved Møns Klint. Fotograf: Lars Høj
Død vandrefalk fundet på stranden 27. april 2014 ved Møns Klint. Fotograf: Lars Høj.

Parret på Storeklint er jo i gang med et nyt kuld æg, men har store problemer med fremmede falke, der næsten dagligt kommer ind i territoriet. Senest i går den 2. maj sad en fremmed hun på en af pyntene, kaldte og stillede sig i parringspositur, mens en han kredsede ovenover. Det fik en anden hun til at slutte sig til ham med gensidige dyk og slag i luften, og hunnen fra pynten sluttede sig til dem. Der var ikke i dette tidsrum nogen falk at se ved redestedet.

Falkeparret jager fremmed falk bort på Møn i maj 2014. Foto: Niels Peter Andreasen
Falkeparret jager fremmed falk bort på Møn i maj 2014. Foto: Niels Peter Andreasen.

På  HK-lokaliteten  ser det også ud til, at parret er stoppet i rugeforløbet, så i øjeblikket er der kun med sikkerhed 2 par ud af de 6 mønske ynglepar, der har sikker rugning og unger. Heraf er de 2 unger i kassen på  Mønbroen .

Til gengæld er der mere positive meldinger fra  Bornholm . Her er der tilsyneladende rugning hos parrene ved  KongestolenVang  og  Stubbeløkken . Der ud over er der observeret et par i påsken ved  Helligdomsklipperne , dog uden tegn på rugning. I Stubbeløkken  har en af medarbejderne oplyst, at der også var ynglesucces og unge(r) i 2012. Endvidere havde han foto fra sidste år af den unge falk, der blev siddende på gravemaskinen, mens han arbejdede og havde radioen gående for fuld styrke. Imponerende tilpasning.

Meget tyder på, at der også er klækket æg i kassen på  Kyndbyværket , så nu venter vi på positive meldinger fra  StevnsSkærbækværket  og  Enstedværket .

Mønbroen

Bjarne Hemmingsen observerede kassen på Mønbroen i går den 21.4. Her så han hanfalken fodre i kasseåbningen, og der kunne skimtes 1-2 unger. De første, der er rapporteret denne sæson.

Møn

Efter at parret på Storeklint stoppede med æglægning/rugning omkring 25. marts, begyndte falkene forfra med territorieflyvning, bytteoverlevering og parring. De holdt fortsat til ved det lille redehul på Forchammers Pynt, og fra den 17. april er der alle tegn på æglægning og rugning endnu engang.

Til gengæld er der negative observationer fra Nylands Nakke og Store Stejlebjerg. Her var begge par i fuld gang med parring og tegn på æglægning på Nylands nakke. Men inden for nogle få dage stoppede begge par, og på Nylands Nakke har jeg den seneste uge siddet i flere timer hver dag i 3 dage uden tegn på falke. På Store Stejlebjerg holder der fortsat falke til, men uden tegn på æg eller rugning.

Selv om gråkrager er de hovedmistænkte, er der dog et bekymrende sammenfald med den periode mellem 25. marts og 3.-4. april, hvor alle tre falkepar er stoppet i den påbegyndte cyklus.

På de 3 øvrige lokaliteter på Møn er falkene i gang med rugning.

Han jager ung falk den 8. april. Foto: Niels Peter Andreasen.
Han jager ung falk den 8. april. Foto: Niels Peter Andreasen.

 

Møn:  Falkelokaliteten på Storeklint, som traditionelt er det mest konstante og publikumsvenlige ynglested, viser flere tegn på unormalitet her i 2014. Alt så fuldstændig planmæssigt ud hen gennem marts, og falkene havde knyttet sig til redehylden på Forchammers Pynt, hvor hannen selv blev født i 2009. Hunnen opholdt sig længere og længere tid i redehullet, og både Poul Rasmussen og jeg mente, hun var i gang med æglægning så tidligt som 20.-22. marts. Men mellem 23. og 25. marts ændrede billedet sig i takt med mange jagter efter fremmede vandrefalke, og usædvanligt mange gråkrager omkring ynglestedet. Falkeparret stoppede med ophold i redehulen, og fløj begge rundt i territoriet.

Pouls og mit bud er, at det er lykkedes gråkrager at tage et eller flere æg fra redehulen, hvilket vi jo har oplevet før. Og mønstret hos falkeparret er i øjeblikket noget, der ligner mønstret for en måned siden med territorieflyvninger, parringer og besøg på redestedet. Vi håber naturligvis, at de får et nyt kuld æg og lykkes med rugningen.

I dag den 8. april var der hektisk aktivitet i området. Poul så parring og besøg på redehylden om morgenen. Senere afløste jeg ham og så mobning af fiskeørn, rød glente og spurvehøg. Klokken 10.50 lød der høje alarmskrig fra flere falke, og nu jagtede hannen og hunnen en 2K hun-vandrefalk over længere tid, til den forsvandt ind over skoven.

Hanfalken kredsede over klinten og havet størstedelen af observationstiden, ind imellem med imponerende lange, dybe glideflugter, og han svævede stadig rundt over klinten, da jeg forlod stedet over frokost.

Flere af falkeparrene er nu begyndt på rugning, andre kan ikke beslutte sig.

Møn den 30. marts. Foto: Niels Peter Andreasen.
Møn den 30. marts. Foto: Niels Peter Andreasen.

På  Møn  er der meget uro omkring parret på  Storeklint.  Der har i lange perioder været fremmede falke, mest en ung 2K og en adult hun. For et par uger siden følte vi os ret sikre på, at ynglehunnen havde bestemt sig for hylden på Forchammers Pynt, men den seneste uge var parret mere omme bag pynten, hvor der også findes en meget velegnet hylde. De sidste dage har begge falke været ved det gamle yngleområde på Maglevands Pynt, kredset, parret sig, men ikke med tegn på æglægning.

Parret på  Nylands Nakke  har muligvis begyndt rugning. Hunnen ses næsten ikke, og hannen holder vagt. Tilsyneladende er redehylden en spalte, der ligger lidt højere end sidste sæson.

Mod forventning er der alligevel et par ved  Store Stejlebjerg  i den sydlige del af klinten. Både han og hun holder til på lokaliteten, og hunnen fløj ud fra en afsats i går, hvor der er en velegnet redespalte ved afsatsen.

Rugning er godt i gang på  Mønbroen,  hvor han og hun skiftes til at ligge inde i kassen. Tilsyneladende er parret også i gang på lokaliteten HK, mens hunnen endnu ikke har lagt sig på MK3.

Hos parret på  Stevns  er rugningen i fuld gang, og det samme er tilfældet på Kyndbyværket  og  Skærbækværket,  men ikke med sikkerhed på  Enstedværket.

Sidste nyt - via DOF og lokalpressen - fortæller, at der nu skulle være 4 falkepar på Bornholm.  Jeg venter med spænding på nyt fra klippeøen.

Det nyopdagede vandrefalkepar på  Kyndbyværket  er observeret inde i kassen, så der er stor sandsynlighed for ynglende falke her i år, ligesom der er tegn på ynglen i 2013 - og måske tidligere.

Kyndbyværket, marts 2014. Foto: Jan Haaning Nielsen.
Kyndbyværket, marts 2014. Foto: Jan Haaning Nielsen.

Også ved kassen på  Mønbroen  sad hunnen senest i to timer i åbningen af kassen, afbrudt af en kort flyvetur med hannen. Og som tidligere nævnt gælder det samme for kasserne på  Skærbækværket  og  Enstedværket.  Altså på nuværende tidspunkt 4 par i kasser i Danmark.

På  Stevns  tyder alt på, at hunnen er ved at lægge sig på den skrøbelige afsats på Mandehoved. Det henstilles til alle, især fotografer, ikke at lægge sig ud på randen over redestedet. Det vil stresse falkene her i yngletiden. Der er masser af andre muligheder for falkebilleder fra stranden og på lokaliteter, der ikke påvirker yngleparrene.

Ved  Storeklint på Møn  tyder det ligeledes på, at hunnen er ved at lægge sig. I går lå hun i hele observationsperioden på sin lille redehylde, mens hannen sad vagt et stykke fra hende. De har parret sig flittigt den sidste uge, og hvis hun er i gang med æglægning, er det ca. 14 dage tidligere end de forrige sæsoner. Fuglefotograf John Larsen fik et smukt billede af hanfalk-sort-HK, som er søn af den berømte superhan fra Sverige (rød-A3, 2001-2010), og på optagelsen ses tydeligt de hvide bogstaver på den sorte farvering.

Storeklint 14. marts 2014. Foto: John Larsen.
Storeklint 14. marts 2014. Foto: John Larsen.

Mens vi sad på observationsplatformen, trak to havørne og flokke af traner langs klinten.

Også de 3 øvrige falkepar på  Møn  er aktive omkring redepladserne, så medregnet Bornholm er der nu 12 lokaliteter med vandrefalk, som kan give yngleresultat i år. Men der indløber mange observationer af falke fra hele Danmark, så vi venter spændt på evt. nye par.

Hunfalk på Nylands Nakke, Møn. Kunstner: Niels Peter Andreasen.
Hunfalk på Nylands Nakke, Møn. Kunstner: Niels Peter Andreasen.

 

Spændende nyheder om et muligt nyt dansk ynglepar fra Knud Flensted, DOF. Der er opdaget tydelige tegn på vandrefalk i kassen på  Kyndbyværket  ved Isefjorden. Kassen er opsat marts 1996, men på plukrester tyder det på, at den har været benyttet, måske med ynglende falke i foregående sæsoner. Forhåbentlig er der observatører i området, der vil holde øje med stedet dette forår.

På  Enstedværket  ved Åbenrå er der også et par ved kassen. Jesper Tofft fortæller, at hannen kom med et bytte og fløj skrigende ind i redekassen fulgt af hunnen. De kom begge ud igen efter kun 10 sekunder, hannen stadig med bytte i kløerne. Hunnen satte sig, og hannen fløj om på den anden side af bygningerne med byttet. 15 minutter senere parrede de sig. Herefter sad de 30-40 meter fra hinanden og pudsede fjer.

Parret på  Skærbækværket  er ligeledes i fuld aktivitet i og uden for kassen.

Ved  Møns Klint  er parret på Storeklint meget aktive, laver territorieflyvninger, mobber musvåger og rød glente bort, jager stære over havet, lægger bytte i depot, kalder og parrer sig. De har i øjeblikket meget kig på det lille hul på Forchammers Pynt, hvor hunnen i dag var inde og mosle rundt. Hullet her er tidligere benyttet som ynglested to gange. I går var en 3. falk på stedet, kaldte med kontaktstemme "tjok-tjok", og er muligvis en af ungerne fra sidste sæson, der ikke blev jaget bort, mens yngleparret samtidig kredsede foran klinten. 

Hunfalken på  Gråryg  er ikke observeret et stykke tid, og der er ikke aktuelt noget tegn på falkepar her, hvorimod parret ved  Nylands Nakke  også er aktive, laver flyveopvisning og jager med overlevering af bytte til hunnen.

De 3 øvrige par på Møn er også aktive, og på den nordlige lokalitet kom hannen med bytte ivrigt fulgt af hunnen lavt over havet i smukt dybblåt lys sidst på dagen for en uge siden.

Nu venter vi på meldinger fra Stevns, og om der er falke ved de nyopsatte kasser på Carlsberg-siloen og Herlev Hospital.

Parret på Skærbækværket, forår 2014. Foto: Torben Hvass.
Parret på Skærbækværket, forår 2014. Foto: Torben Hvass.

 

På  Møn  er der nu han og hun på de 5 ud af sidste års 6 lokaliteter. 3 af parrene er i fuld gang med territorieflyvning, parring og overbringelse af bytte. På Storeklint er det tilsyneladende samme par som sidste sæson, han-sort-HK, og hun med "fipskæg" uden ring. Også på Nylands Nakke ser hannen ud til at være den samme som de to foregående sæsoner, med tydelig stor lys halskrave. På den sydlige klint ved Store Stejlebjerg er fortsat kun set en enkelt falk ad gangen, de fleste gange en hun.

Bornholm  melder om falke på 2 lokaliteter, og tidligere på året også en enkelt på den 3. lokalitet.

Ved  Skærbækværket  er parret ligeledes i fuld gang med besøg i kassen, territorieflyvning og parring.

Nu venter vi på nyt fra Stevns, Åbenrå og København - det sidste sted nok ikke før kasserne er på plads på Carsberg-siloen og sygehusbygningen.

For observatørerne ville det være fint, hvis det lader sig gøre at konstatere, om der er ringe på falkene eller endnu bedre foto af ringen.

Senest i weekenden på DOF-fuglemøde i Odense så jeg vandrefalk i havnen, hvor den med mellemrum jagede store dueflokke ud fra siloerne.

Det bliver spændende at se, om den milde februar-marts giver tidlig æglægning og rugning i år.

Nylands Nakke, Møn den 16. februar. Fotograf: Niels Peter Andreasen.
Nylands Nakke, Møn den 16. februar. Fotograf: Niels Peter Andreasen.

Kære falkeinteresserede

Så er en ny falkesæson så småt ved at være i gang.

De seneste dage har de 5 ud af 6 ynglelokaliteter fra sidste sæson været med falk(e). På Storeklint i parringsflugt, de andre steder med enkelte falke siddende på deres faste udkigsposter, hvor makkeren måske er borte, mens jeg observerer.

Fra Skærbækværket fortæller Torben Hvass ligeledes om falkeparret i livlig aktivitet, og i Københavnsområdet er kassen fra Radisson flyttet til Carlsberg-siloen ved Søndermarken med mulighed for direkte observation fra Fuglenes Hus. Flytningen skyldes byggearbejde på Radisson, og desuden bliver afstanden til Amagers ynglefugle noget længere.

Med udflyvningen af de sidste falkeunger på Møn ser det ud til, at ynglesæsonen er afsluttet, og en ny generation af vandrefalke skal klare sig videre på egen hånd. 

Status på sæsonen ser således ud: 

14 sikre eller mulige ynglepar, heraf 10 par med i alt 22-23 udfløjne unger (10 unger ringmærket) , og 1 par med æg. 

 • Stevns : 1 par med 4 udfløjne unger (alle ringmærket).
 • Møn : 6 par, heraf 5 par med unger. MK (Storeklint): 1 par med 3 udfløjne unger (alle ringmærket). MK2 (Gråryg, Store Stejlebjerg): parret fra Storeklint 2012, som blev udkonkurreret i år. Ingen æg eller unger. MK3 (lav kystskrænt): 1 par med 2 unger (ikke ringmærket). MK4 (Nylands Nakke): 1 par med unger, muligvis 1 udfløjen unge (ikke ringmærket). HK (lav kystskrænt): 1 par med 3 udfløjne unger (alle ringmærket). MB (Mønbroen, kasse): 1 par med 2 udfløjne unger (ikke ringmærket). 
 • Bornholm: 4 par, heraf 2 par med unger og 1 par med æg. BH (Kongestolen): parret fra Mulekleven med nyt redested, 3 udfløjne unger (ikke ringmærket). BH2 (Vang stenbrud): 1 par med æg, som ved forstyrrelse antagelig blev taget af Sølvmåger. BH3 (Stubbeløkken): 1 par med 1 udfløjen unge (ikke ringmærket). MH4 (ny lokalitet): 1 par uden æg eller unger.
 • Skærbækværket , Kolding: 1 par med 3 udfløjne unger (ikke ringmærket).
 • Enstedværket , Åbenrå: 1 par med 1 udfløjen unge (ikke ringmærket).
 • Radisson Hotel , København: 1 par uden æg eller unger. 

Herudover var der stedfaste falke i en kortere periode på havnen i Odense og i Frederikshavn. 

Tak for en god falkesæson. 

Hilsen Niels Peter

Så kom der minsandten igen melding om en udfløjen vandrefalkeunge i det danske. Denne gang i  Åbenrå  , men tilsyneladende ikke på selve  Enstedværket  . Jesper Toft mener, at parret kan have fundet et andet sted i området, og først efter udflyvningen søgt ud til kassen på værket. Men ungen kalder på de gamle og bliver fodret, så det er ren idyl. Noget af en overraskelse, og dermed endnu en dokumentation for et falkepar med unger i Jylland i 2013.

Så kom der gode nyheder fra Bornholm : parret fra Mulekleven er flyttet mod nord til Kongestolen, og der blev set 3 udfløjne unger. Det betyder 2 par med unger på klippeøen i år, og 1 par med æg. 

På Møn er ungerne på de 3 lokaliteter fløjet ud: de 2 unger på Mønbroen, de 3 unger hos HK-falkene og de 3 unger hos falkene på Storeklint, der lige i disse dage opviser det store luftshow til glæde for mange tilskuere. Tilbage er mysteriet om den udfløjne ungfalk, som kunne stamme fra Nylands Nakke, og endelig mangler ungerne fra MK3 at flyve ud. 

På Stevns er de 4 unger forlængst fløjet fra redestedet, og på Skærbækværket er de 3 unger også fløjet ud. 

Så Danmark får et pænt tilskud af nye unge falke, selv om nogle vil gå til inden næste ynglesæson.

Der er heldigvis ikke den store dramatik denne gang. Faktisk forløber perioden med udflyvende unge vandrefalke forbavsende fredeligt. 

På Møn har de unge falke på  Storeklint  forladt redehulen i dagtimerne, og det er vanskeligt at holde styr på de fem falke i familien, når de hele tiden skifter plads og på skift er en tur ude i luften.

Falkeungerne på  MK3  er endnu ikke flyvefærdige, og forældrene markerer territoriet kraftigt, selv hvis jeg forsøger at komme ubemærket til området.

Gåden angående falkene på  MK4  er ikke løst. Efter at have set en udfløjen ung falk har jeg flere gange været ved lokaliteten på Nylands Nakke uden at se falke, men i går i regnvejret sad hanfalken pludselig på sin vagtpost, så de er fortsat knyttet til lokaliteten. Men om det er dem, der er lykkedes med at få unge(r) på vingerne, er ikke afklaret.

Ved  HK  -lokaliteten er de tre unge falke også i gang med baske- og flyveøvelserne, mens ungerne på  Mønbroen  nu behersker luftrummet bedre og bedre. Den ene ungfalk var dog betænkeligt nær ved vandoverfladen, da den øvede sig i at dykke ned over en sølvmåge. 

På  Stevns  er der intet nyt, efter at ungfalkene har forladt ynglestedet, og heller ikke nyt om planerne for at sejle langs klinten for om muligt at spotte et eller flere ynglepar. 

Ungen i  Stubbeløkken  på Bornholm er nu i næsten færdig fjerdragt, så den også kan få luft under vingerne, og en voksen falk er stadig knyttet til  Vang  -bruddet. Derimod har vejret ikke været gunstigt til sejlads for at undersøge, om parret nord for  Hammershus skulle have ynglet. 

Endelig skulle de tre unge falke fra  Skærbækværket  være i fuld gang med flyveøvelserne, så der også her er show for alle falkeobservatørerne. 

Det betyder, at endnu en overraskende vandrefalke-sæson så småt er ved at gå ind i sommerfasen, hvor ungerne lidt efter lidt spredes til nye områder, og forældrene får sig en tiltrængt hvileperiode efter den energikrævende yngleperiode.

Man skal have gode nerver, når man observerer ved  Mønbroen  i denne sæson. De 2 unge falke er nu fløjet ud, og da jeg kom i morges ved 7-tiden, var hanfalken i alarm i luften ud for kørebanen. Jeg gik op ad fortovet på broen og kunne høre en af de unge falke skræppe. Den sad lige uden for gelænderet ved kørebanen, og var næsten alt for tillidsfuld på kun en armslængdes afstand.

Senere på formiddagen kom hunfalken med bytte på kranen under broen og fodrede en unge. Efter fodringen var ungen kommet ned i kranen, som myndighederne forrige sæson beklædte med trådnet for at forhindre falkene i at lægge æg på kranen. Men ungen kunne ikke finde ud igen, da nettet også lukker oventil som et bur. Det lykkedes den alligevel at finde den åbning, den var kommet ned igennem, og med lidt roligere puls kunne jeg se den sidde på kranen uden for nettet.

Så er der mere fred og idyl hos  HK  -falkene ved kysten. Her sad alle 3 ungfalke i solen uden for redehullet, og senere baskede den unge han længere ned ad skråningen og udforskede omgivelserne, inden han igen søgte op til de to søstre.

Igen overraskelse på falkefronten. Der er mindst 1 unge hos et vandrefalkepar på Bornholm  . Ornitologen Flemming Mortensen har et stykke tid fulgt falkeparret i Stubbeløkken, og i dag opdagede han en unge på lokaliteten. Andre blev tilkaldt, og det kunne så bekræftes, at Bornholm alligevel får en sæson med ungekuld hos falkene. Det er - foreløbig - det 7. par vandrefalke med overlevende unger i Danmark i år, og hvis det kan bekræftes, at den udfløjne unge falk på Møns Klint er fra parret på Nylands Nakke, så vil det være nr. 8. En forbavsende udvikling.

Der er tilsyneladende fortsat overraskelser hos falkene. I dag på  Storeklint  var alle 3 unger meget aktive i redehulen med småløben og vingebasken. Kl. 11.40 fløj hunfalken ud langs kysten og kredsede med lav varslen. En anden falk kom fra nord ret højt oppe, og da den kom henover yngleområdet, viste det sig at være en ung falk fra i år med længde-striber og tydelig lys rand på halen. Også hanfalken fløj ud og kredsede, og den unge falk fortsatte mod syd.

Det store spørgsmål er, hvor den unge vandrefalk kommer fra. En ung udfløjen falk fra i år kommer ikke fra de 4 andre lokaliteter med unger på Møn. Jeg kan heller ikke tro, at en ung falk fra Stevns allerede er så langt fra fødestedet. Så er der Sydsverige, Tyskland eller en ikke opdaget lokalitet. 

Endnu en mulighed er, at parret på Nylands Nakke ikke - som antaget - har mistet sine unger, men at de har haft en eller flere unger så tidligt, at de var fløjet ud den 8. juni ved ringmærkningen. 

På  Bornholm  kom der også en overraskelse, idet en gruppe fuglekiggere på bådtur opdagede et vandrefalkepar nord for Hammershus med kendetegn, der tyder på parret fra Mulekleven, som så har skiftet lokalitet i år. En senere undersøgelse skal vise, om der er kommet unger til verden på Bornholm alligevel denne sæson.

Så blev flere falkeunger ringmærket i weekenden. Vejret var perfekt, og forholdene på de forskellige ynglepladser meget forskellige.

Møns Klint,  Storeklint  , havde besøg for anden gang, da ungerne var for små til ringmærkning for 14 dage siden. Nu var de perfekte, og det viste sig at være 2 hanner og 1 hun, ca. 25 dage gamle. Forældrene varslede som de skulle, og kun 10 minutter efter afslutning var hunnen inde på kanten af redehulen og tjekke, at alt var OK.


Den anden lokalitet med unger,  MK4  , viste sig at være et stort problem med hensyn til klatring, men Knud Falk var indstillet på at gøre et forsøg med Søren Møller og mig som guider fra stranden. Det var påfaldende, at ingen af de voksne var at se eller varslede. Det havde sin forklaring: Søren opdagede en Gråkrage på redehylden, og det betød klart, at der ikke var noget inde på redehylden, og at forældrene havde forladt stedet, efter at de for en uge siden fodrede inde på reden. En mulig forklaring kan være, at ungerne er døde af en eller anden årsag. Men klatringen blev stoppet, og vi tog ud til næste lokalitet.

På lokaliteten  MK3  var der til gengæld kraftig alarm af især hanfalken. Redehylden var vanskelig at lokalisere, men det lykkedes, og der var i hvert fald 2 dununger derinde, men kun ca. en uge gamle, så de var for små til ringmærkning, og det blev derfor opgivet denne sæson af tidsmæssige grunde.

På dagens sidste lokalitet,  HK  , gik det lettere end frygtet. Forældrene varslede ganske kort og forlod derefter stedet, sad længere borte, og hannen havde kun enkelte ture over havet med svag varslen under klatring og ringmærkning. Der viste sig at være 3 unger, 2 hunner og 1 han, 24-25 dage gamle og i fin kondition.

Alt gik planmæssigt, og det blev til 6 ringmærkede unger på Møn i 2 kuld, og yderligere 2 kuld (  MK3  og  Mønbroen  ) som ikke er mulige at ringmærke denne sæson.

Senest er der kommet meddelelse om, at der er observeret i hvert fald 1 unge i redekassen på  Skærbækværket  , men jeg mangler at få yderligere oplysninger.

Knud Falk og Søren Møller besluttede at flytte ringmærkning af vandrefalk til fredag den 24. maj på baggrund af melding om regn lørdag.

På  Stevns  var det nye udfordringer for klatreren med et redested, som ikke har været benyttet tidligere. Det viste sig at rumme fire sunde unger i perfekt alder til mærkningen, og de blev behørigt forsynet med årets blå farvering.

Turen gik så videre i det fine vejr med klar sol og svag vind til  Møns Klint  , hvor en hel del tilskuere fulgte processen fra platformen neden for den lange trappe og fra stranden. Da Søren kom ned til redehullet, kunne han med det samme konstatere, at ungerne var for små til ringmærkning. Det blev så samtidig en bekræftelse på, at den nye hanfalk, HK fra Møns Klint 2009, også havde fået sin hun fra sidste år med til redestedet, og at der var lagt et kuld æg med ca. 14 dages forsinkelse fra perioden med den første hun.

Efter vurdering fra Bjarne Hemmingsen blev ringmærkning i første omgang udskudt ved  Mønbroen  , hvor der er observeret mindst to unger i kassen. Måske kan en ringmærkning koordineres med vejvæsenet, der senere skal have en lift ned under broen. Det ville gøre det muligt for Knud eller Søren at komme til kassen.

Hvis ringmærkningen i næste omgang bliver besluttet, kan det måske også lykkes at få afklaret, om der er rugning eller unger hos MK3-parret på  Møns Klint  .

Endvidere er der på baggrund af flere observationer af vandrefalk ved  Storebæltsbroen sendt en henvendelse til lokalafdelingen i DOF Vestsjælland for evt. at få konstateret, om der skulle være tegn på et ynglepar på broen

Møn  

MK  -parret på Storeklint har et rimeligt stabilt forløb, dog med enkelte dage hvor fremmede falke giver konflikter. Efter forløbet at dømme er det lige før klækning af æggene.

MK 3  -parret holder fortsat til på lokaliteten, men fortsat uden tegn på æg og rugning.

MK 4  -lokaliteten tydede på, at parret havde forladt stedet, men i øjeblikket er der i hvert fald en hunfalk i området, og hun varsler og mobber gråkrager ud af lokaliteten.

Mønbroen  har med nogen usikkerhed stadig yngleparret på plads, men om det kan blive ved med at gå godt afhænger nok af broarbejdet, der op til pinse bevæger sig ind i kasse-området.

HK-lokaliteten  andetsteds på Møn har også fortsat falke, men stadig ikke observation af rugning. 

Bornholm  

På alle 4 lokaliteter, der tidligere i sæsonen havde stedfaste falke, ses ingen tegn på rugning. På det seneste er der dog fortsat observeret enkelte falke på nogen af pladserne.

Ingen nye meldinger fra Stevns, Radisson, Skærbækværket og Enstedværket.

Hunfalk på udkigspost ved Nylands Nakke på Møn den 7. maj 2013 Fotograf: Niels Peter Andreasen
Hunfalk på udkigspost ved Nylands Nakke på Møn den 7. maj 2013  Fotograf:  Niels Peter Andreasen

Møn  : Parret på Storeklint er inde i et roligt ynglemønster med regelmæssige afløsninger på redehylden. Der er heller ikke særlig uro eller forstyrrelse fra andre falke.

På MK3-lokaliteten er der falke, men ingen tegn på en rugende fugl på sidste års redehylde.

På de to andre lokaliteter MK2 og MK4 er der ikke tegn på fast tilknyttede falke længere, så enten er de forsvundet eller har fundet plads på steder, vi endnu ikke har lokaliseret.

På  Mønbroen  ruger parret midt i den fortsatte larm og uro fra broarbejdet.

På  HK-lokaliteten  tyder det også på, at der foregår rugning, selv om der ikke er endeligt bevis.

På  Bornholm  er kommet meget triste nyheder. Tilsyneladende er alle fire falkepar væk fra områderne. Det gælder også Vang-parret, som var i gang med ynglen, og Slotslyngen, som har været fast ynglelokalitetet gennem flere år. Det er klart, det giver en del bekymring blandt fuglefolket på øen.

Skærbækværket  : Parret har efter alt at dømme ruget i kassen fra den 14.-15. april, så efter beregningerne skulle æggene klække midt i maj.

Enstedværket  : Der er ikke meget aktivitet ved kassen. Kun hannen ses af og til, men det kan måske indikere, at hunnen har lagt sig.

Frederikshavn  : Som forventet med en nyopsat kasse er der ikke positivt resultat denne sæson. Fra den 10. april blev der kun set en enkelt falk, og ingen observationer efter den 18. april.

Intet nyt fra  Stevns  og  Radisson  .

Møn  : Parret på Storeklint ser ud til at have et traditionelt forløb med rugning, bytteaflevering, afløsning på reden og territoriehævdelse, som også omfatter fremmede falke, der i perioder dagligt er i yngleområdet. Vi har endnu ikke med sikkerhed konstateret, hvem hannen og hunnen er på lokaliteten, men der har især været en anden hun i området flere gange.

På lokaliteten MK 2 er parret helt forsvundet, og desværre også på MK 4, som ellers så lovende ud med parringer og territoriehævdelse. På MK 3 ser parret ud til at være lige før æglægning og rugning. De har siddet tæt ved sidste års redehule den seneste tid, så der må forhåbentlig være en falk i hullet inden for den næste uge.

Hunfalk på udkigspost ved Møn, april 2013
Hunfalk på udkigspost ved Møn, april 2013. Foto: Niels Peter Andreasen.

På lokaliteten Møn HK er hunnen inde i et redehul i længere tid ad gangen, så måske er æglægning i gang eller rugning, selv om vi ikke har observeret direkte afløsning mellem han og hun.

Helt overraskende fortsætter parret på  Mønbroen  med at holde til i kassen og tilsyneladende med fast rugning. I dag oplevede Bjarne Hemmingsen, hvordan hunnen blev skræmt ud af kassen ved et meget kraftigt brag i forbindelse med broarbejdet. Senere lå hun heldigvis igen i kassen, og da jeg kom ud til Bjarne på observationsstedet, så vi en jagt, hvor hanfalken slog 12 gange efter en lille spurvefugl, inden han ramte. Men fuglen faldt i vandet, og både Bjarne og jeg tænkte, at det var så det. Men for kun 2. gang under alle mine års observationer, så vi falken slå et slag i luften, dykke ned og gribe i vandoverfladen, og da den passerede os på vej mod broen, kunne vi konstatere, at den havde samlet byttet op. Det plejer at være tabt bytte, når det falder i vandet, men der er jo altid overraskelser.

Bornholm  : Meget trist nyt fra Vang stenbrud. Formentlig har forstyrrelser fået skræmt det rugende par væk fra redestedet i så lang tid, at sølvmåger har taget æggene. Der er blevet set sølvmåge på den tomme redeplads. Og det er tvivlsomt, om parret går i gang med et nyt kuld. Også parret i Stubbeløkken har forladt deres område, og heller ikke på den nye 4. lokalitet er set falke. Så tilbage er håbet om, at "kerneparret" ved Mulekleven holder stand i år, så i hvert fald ét par får unger på vingerne.

Radisson  i København har både han- og hunfalk skiftevis inde i kassen, som man kan se på deres webcam, og meget tyder på, at hunnen kommer i gang med æglægning, hvis der ikke er for meget uro på tagterrassen. Uheldigvis er der planer om tilbygning af flere etager oven på hotellet, så den nuværende placering af kassen har nok kun begrænset levetid.

Vandrefalke i redekassen på Radisson Hotel den 10. april 2013 Fotograf: DOF webcam
Vandrefalke i redekassen på Radisson Hotel den 10. april 2013  Foto: DOF webcam.

Skærbækværket  besøgte jeg kortvarigt på vej til møde i DOF ved Fåborg. Fra indkørslen kunne jeg holde øje med kassen, men så kun hanfalken flyve over området et par gange. Så forhåbentlig ligger hun på æg inde i kassen.

Samlet status d.d.  : Ellers ingen nyheder fra andre lokaliteter, og status i øjeblikket er så 9 lokaliteter med stedfaste par fra de 14 i slutningen af marts.

 

På Møns Klint (MK) har parret ved Storeklint haft meget at se til i en periode med andre hunner og hanner i området. Muligvis er det en ny ynglehan. Fuglefotograf John Larsen fik taget et foto af den han, der parrede sig med hunfalken, og på forstørrelsen kan man se en ring, der ser ud til at være dansk. Ellers tyder alt på, at rugningen er i gang.

MK 3-parret er efter en fraværsperiode tilbage ved ynglestedet, men ikke med tegn på æglægning eller rugning endnu. Til gengæld lader det til, at parret ved MK 2-lokaliteten er væk fra området, og kun en enkelt falk er set i området den sidste uges tid. I forgårs opdagede jeg et par på en ny MK 4-lokalitet. Sidste år så vi et par med fodring af en udfløjen unge ved Slotsgavlene nord for Jydelejet. Nu holder et par til længere mod syd ved lokaliteten Hylledals Fald og Nylands Nakke. I dag var de meget aktive, jagede over havet, kredsede og kaldte på hinanden og parrede sig på en af pyntene. Der er mange muligheder for egnede redehylder, hvis det skulle komme til æglægning.

Der er ligeledes aktivitet hos parret andetsteds på Møn, flere jagter, højlydt kalden, men ikke noget sikkert tegn på valg af redehylde.

Parret på  Mønbroen  har overraskende nok været inde i kassen, men om de kan klare broarbejdet i nærheden er tvivlsomt.

På Stevns er parret flyttet et stykke mod syd på en lokalitet, hvor det heldigvis er vanskeligere for fotografer at lægge sig ud på kanten og stresse falkene.

På Bornholm er parret i Vang tilsyneladende i gang med rugning, og selv om der ikke er observationer fra båd på havet endnu, plejer parret ved Slotslyngen at lægge sig i samme periode.

Stubbeløkken  holder et falkepar fortsat til, men ikke noget nyt om det 4. par.

Efter flere sæsoner med falke på Radisson Blu-hotellet , er de nu set sidde ved og inde i kassen. Forhåbentlig lykkes det at holde færdslen på tagterrassen væk, så de kan få succes.

Hunfalk ved redekassen på Radisson Hotel, april 2013 Fotograf: Uffe Gjøl Sørensen
Hunfalk ved redekassen på Radisson Hotel, april 2013  Fotograf: Uffe Gjøl Sørensen.

Både ved Skærbækværket og Enstedværket er falkeparrene aktive og inde i kasserne, så det er meget spændende, om der for første gang kommer unger i en dansk redekasse.

Møns Klint

Parret på Storeklint har fortsat parring, men hunnen er længere og længere tid inde i redehulen, så det tyder på rugning efter det 3. eller 4. æg. Hannen sidder en stor del af dagen på sin vagtpost, hvis der ikke lige er en gråkrage, der skal jages bort; eller en af årets første fiskeørne, der følges på vej.

Falkeparret ved Geocenter Møns Klint Optaget af webkamera den 21. marts 2013
Falkeparret ved Geocenter Møns Klint. Optaget af webkamera den 21. marts 2013.

På de to andre lokaliteter på klinten har der været tomt et stykke tid, men i dag var der en hunfalk mod syd, og ligeledes en hunfalk mod nord tæt ved sidste års redeplads.  Møn  Ingen nyheder fra de 2 andre lokaliteter på Møn.  Stevns Klint  Parret holder til ved Mandehoved, men ellers intet nyt.  Bornholm  Parret i Vang har tilsyneladende lagt sig, og muligvis gælder det også i Slotlyngen. Også det 3. par ved Stubbeløkken er på lokaliteten, men ikke noget nyt fra den mulige 4. lokalitet.  Skærbækværket  Meget tyder på snarlig æglægning. Hunnen sidder i kassen, mens han holder vagt tæt ved.

Møn 
Ingen nyheder fra de 2 andre lokaliteter på Møn.

Stevns Klint 
Parret holder til ved Mandehoved, men ellers intet nyt.

Bornholm 
Parret i Vang har tilsyneladende lagt sig, og muligvis gælder det også i Slotlyngen. Også det 3. par ved Stubbeløkken er på lokaliteten, men ikke noget nyt fra den mulige 4. lokalitet.

Skærbækværket 
Meget tyder på snarlig æglægning. Hunnen sidder i kassen, mens han holder vagt tæt ved.

Skærbækværket: Begge ved redekassen den 31. marts 2013 Fotograf: Torben Hvass
Skærbækværket: Begge ved redekassen den 31. marts 2013. Fotograf: Torben Hvass.

Enstedværket  
Også i denne kasse tyder meget på en snarlig æglægning. Hunnen er i kassen, hannen kommer med bytte og sidder på vagtpost.

Radisson og Frederikshavn  
Intet nyt.

Onsdag den 20. marts

Der er i øjeblikket faste falkepar på 14-16 lokaliteter i Danmark.

På Møns Klint er de 2 af parrene knyttet til redestedet, og det 3. par ser ikke ud til at have valgt plads endnu. Yderligere på Møn er der stedfaste par på 2 lokaliteter, hvoraf den ene ved Mønbroen ikke har store chancer for succes på grund af broarbejdet.

På Stevns Klint er parret nu ved redelokaliteten, som er benyttet flere gange.

På Bornholm er der sparsomme observationer ved Slotslyngen på grund af sneforholdene, men stedfaste par i de 2 stenbrud, og et par er observeret på en ny lokalitet.

Falkeparret på Radissonhotellet er set i parring, men opholder sig ikke ved kassen.

På Skærbækværket tyder alt på yngleresultat denne sæson. Hunnen er meget inde i kassen, og hannen sidder på vagt.

I Odense holder et falkepar til på en af de høje bygninger ved havnen, men der er ikke opsat redekasse på grund af ynglende sårbare strandengsfugle i falkenes jagtområde.

På Enstedværket ved Åbenrå er et falkepar aktive på værket, og der er opsat redekasse.

I Frederikshavn holder falkeparret til på en silo med redekasse ved havnen (se foto ovenfor).

Derudover er der en del observationer af både hanner og hunner på andre lokaliteter, men uden meldinger om stedfaste par.

På falkeårsmødet på Nordens Ark, nord for Göteborg, var der en gennemgang af sæson 2012. I Sydsverige (syd for søerne) var antallet af besatte lokaliteter 110. I Mellemsverige (overvejende Värmland og Dalsland) 24 lokaliteter, og Nordsverige over 200. Med områder, hvor der ikke er foretaget registrering, ligger det anslåede antal falkepar i hele Sverige antagelig på 360-400. 

Mødedeltagere fortalte, at der i vådområdet Vattenriket ved Kristiansstad sidste sæson var tre stor kobbersneppe blandt byttefuglene hos falkene dér, og det blev fremført angående overlevelsesraten i kobbersneppekuld, at det krævede en gennemsnitlig produktion på 5 unger for at erstatte 1 yngledygtig voksen fugl. Derfor valgte man at nedtage falkekassen i den nærliggende by. 

Der er i Sverige stor opmærksomhed omkring forgiftning af vandrefalke, især efter udryddelsen af hele falkefamilien i Kristiansstad, der blev fulgt på webkamera med omkring 38.000 besøg på nettet.

Vandrefalk i flugt. Illustration af Jens Overgaard Christensen
Vandrefalk i flugt. Illustration af Jens Overgaard Christensen.

 

Møn  : Der er nu falke på de 5 af sidste års 6 lokaliteter. På Storeklint har hunfalken været inde på redestederne ved Maglevandsfald og Forchammers Pynt, men det endelige valg plejer først at være i slutningen af måneden. Ved Gråryg har hanfalken lavet imponerende flyvninger i den kraftige vind, og han har siddet på et sted, hvor der kan være en mulig redeplads. På de 2 andre lokaliteter er der dels et par med fællesjagter, og dels en hanfalk med kraftig varslen. På Mønbroen ses falkeparret sidde, men ikke ved kassen, hvor broarbejdet skaber for meget uro.

Hunfalk på udkigspost på Møn, marts 2013. Fotograf: Niels Peter Andreasen
Hunfalk på udkigspost på Møn, marts 2013. Fotograf: Niels Peter Andreasen.

Bornholm  : Der er falke ved Vang og Stubbeløkken, og det nye og spændende er et par på en helt ny lokalitet, så måske får øen sit fjerde par denne sæson.

Radisson Hotel  : Falkene er set i parring, men ikke noget tegn på tilknytning til kassen. Derudover er der falke ved Carlsberg og et par andre lokaliteter. 
Der er ikke nyt fra Stevns, Skærbæk eller Frederikshavn.

Så er der begyndt at ske noget på Møns Klint. Sammen med forårssolen, og de højere temperaturer, kom falkeparret i gang i længere perioder på Store Klint. En af dagene sad hunfalken på en græstue midt på klinten i halvanden time, da en musvåge trak ind fra havet. Da den nærmede sig klinten kom hanfalken pludselig drønende, og mobbede vågen ud af området. Derefter fløj han op i et af træerne på klinteranden, og lidt senere ned på en redehylde i åbningen. Efter et stykke tid fløj han hen foran hunfalken, og hun fulgte efter ham hen til redehylden og satte sig i en længere periode. I dag var hunfalken på samme lokalitet, og da hanfalken kom fra nord fulgtes de begge ind over skoven.

Territorieflyvning på Møn, marts 2013. Fotograf: Niels Peter Andreasen
Territorieflyvning på Møn, marts 2013. Fotograf: Niels Peter Andreasen.

På en af de andre lokaliteter med faste falkepar - sidste sæson - lå en hanfalk og lavede territorieflyvning, med imponerende styrtdyk ned gennem en af slugterne, og højt op over havet og skoven flere gange. Fra mit observationssted kunne jeg ikke få øje på en hun.

Ved Mønbroen holder et falkepar til, men da broarbejdet er i gang omkring kassen, er der sikkert ikke noget yngleresultat denne sæson. 
Der er ikke nyt fra Bornholm, Stevns eller falkekasserne denne gang.

Der har den sidste uge været forbavsende lidt falke-aktivitet på Møns Klint, og på ingen af observationsdagene er der set to falke sammen på én lokalitet. Det burde der være på dette tidspunkt, selv om vejret har vist sig fra sin mest blæsende og iskolde side. En af dagene fløj en falk ud fra en lokalitet, de ikke plejer at benytte, og der viste sig at være en lille hule, som måske kan virke tiltrækkende som nyt ynglested.

Ung vandrefalk. Illustration: Jens Overgaard Christensen
Ung vandrefalk. Illustration: Jens Overgaard Christensen.

Fra Frederikshavn meldes der om et stedfast par, der ligger og laver flyvninger sammen ved en af de store siloer, der nu har fået opsat en kasse. Spændende at følge.

 

Ynglekassen i Frederikshavn 2013. Fotograf: A. Houmann
Ynglekassen i Frederikshavn 2013. Fotograf: A. Houmann

På Fynsværket er aflæst en vandrefalk på foto, og det viser sig at være en af ungerne fra Stevns Klint. En hun født i 2010. Dejligt at se, at en danskfødt falk er i live og forhåbentlig bliver partner i et kommende ynglepar. 
Fra Stevns og Bornholm er ikke indløbet aktuelle observationer.

Fra Skærbækværket er der flere observationer omkring falkekassen der viser, at parret er fast knyttet til stedet. Hunfalken sidder i kassen og udsender klik-lyde, og hannen laver opvisning over stedet eller sidder på kassen. Begge falke ses også i luftakrobatik eller sidder på deres foretrukne pladser på skorstenen.

Så meget tyder på, at denne sæson kan give yngleresultat.

På Møns Klint ses falke næsten ved alle besøg, dog foreløbig mest i området fra Storeklint og sydpå. I går lå et par og lavede flyveopvisning i den sydlige ende, og en enkelt falk fløj langs kysten i den nordlige ende. De fleste observationer er dog mellem Storklint og Sommerspiret, men uden at der er tydelige tegn på tilknytning til bestemte ynglepladser.

Opvisningsflyvning og parring kan godt finde sted fra januar til slutningen af marts, inden de vælger det endelige redested.

Hannen vogter, mens hunnen ligger i kassen. Skærbækværket den 6. februar 2013. Fotograf: Torben Hvass
Hannen vogter, mens hunnen ligger i kassen. Skærbækværket den 6. februar 2013. Fotograf: Torben Hvass

Vandrefalkesæson 2013 går så småt i gang.

På Møn har der været vandrefalke i klinteområdet hele vinteren, og her efter nytår er en han og hun observeret skrigende sammen i Store Klint-området.

Den 5. januar havde jeg en lidt interessant observation. På stranden så jeg en hanfalk lette fra vandkanten, og sætte sig i et af de nedfaldne træer på stranden. Lidt efter lettede den og fløj mod nord.

Da jeg kom hen til stedet, så jeg en skrubbe ligge i vandkanten med blod fra bide-hakke-mærker. Den var stadig levende. Spiser vandrefalken fisk? Ja, jeg ved jo den fanger flyvefisk i Mellemøsten, men en skrubbe i vandkanten? Hvad siger Knud Falk?

Vandrefalkeforskeren Knud Falk kommenterer observationen: "Der har - så vidt jeg husker - været fundet fiskerester i en rede i arktisk Canada, og en artikel fra 1995 rapporterer om en vandrefalk, som har fanget fisk i Idaho, USA. På  Flickr  kan man også se et foto af en vandrefalk med fisk i fangerne (kløerne). Men observationen er helt sikkert en af de sjældne."

Fra Bornholm er der set vandrefalke flere steder, bl.a. på to af ynglelokaliteterne fra sidste sæson.

Fra Skærbækværket er begge falke stedfaste, og ses ofte på eller tæt ved redekassen.

Det bliver med stigende spænding vi følger udviklingen i år. Der er jo store forventninger efter den forrygende sidste sæson.

Ringmærkning af vandrefalkeunge på Møn den 24. maj 2012. Fotograf: Mads Brinck Lillelund
Ringmærkning af vandrefalkeunge på Møn den 24. maj 2012. Fotograf: Mads Brinck Lillelund