Urfugl

Tetrao tetrix

Udbredelse

I 1800-tallet var urfugl en almindelig ynglefugl i Jylland. Fra 1940erne gik arten voldsomt tilbage her i landet pga. opdyrkning, tilplantning og dræning af hedearealerne, og urfuglen er nu helt forsvundet fra Danmark. Urfuglen er standfugl og flyver ikke over åbent vand, og således vil den ikke kunne genindvandre fra Sverige. Da den nordtyske bestand er gået væsentligt tilbage, forventes urfugl heller ikke at genindvandre herfra.  

Læs mere om urfuglen, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Hvad kan hjælpe urfuglen?

På trods af omfattende naturpleje på urfuglenes levesteder i 1980erne lykkedes det ikke at redde den danske bestand. Fortsat pleje af hederne vil dog sikre, at der stadig vil være egnede levesteder i Danmark, såfremt den tyske bestand vokser og breder sig.

Pleje af hederne kan blandt andet være rydning af nåletræsvækst, genopretning af tidligere vådområder på hederne og etablering af et sammenhængende netværk af heder, overdrev, enge og med indslag af naturligt forekommende løvtræskrat.

Sådan er urfuglen beskyttet

Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I  
Fredet  
Rødliste

Har du set en invasiv art?

Vi vil gerne vide, hvis du har set en invasiv art. Indberet din observation her:

Indberet en invasiv art