Troldand

Aythya fuligula 

Udseende

Troldanden har en karakteristisk nakketop, som er et godt kendetegn - hunnens nakketop er dog noget kortere end hannens. Hannen kan desuden kendes på den sorte krop med hvide sider. Hunnen har brun fjerdragt, hvor undersiden er lysere end oversiden. Begge køn har gule øjne og gråblåt næb.

Udbredelse

Danmark er et vigtigt træk- og overvintringsområde for troldand. Troldænderne ankommer i november fra ynglestederne i Nordrusland og Skandinavien, og i marts-april trækker de atter mod yngleområderne. I 2000 blev der optalt 125.000 troldænder i Danmark, hvoraf langt de fleste var at finde i den østlige del af landet i bl.a. Tystrup- Bavelsesøerne, Maribosøerne og Arreskov Sø.

Et mindre antal troldænder yngler i Danmark, hvor de vigtigste yngleområder er Vejlerne, Tøndermarsken, Roskilde Fjord og Utterslev Mose.

Levevis

Troldænderne lever i søer og ved lavvandede og beskyttede kyster. Fuglene er oftest inaktive om dagen og trækker om aftenen til fourageringsområderne, som kan ligge langt fra dagrastepladserne.

De troldænder der yngler her i landet, er oftest at finde i mindre søer, hvor bredvegetationen er tæt, men de kan også findes på små holme i brakvandsområder. I så fald yngler troldænderne ofte i kolonier, hvor der i forvejen er en hættemågekoloni.

Fuglene lever af bl.a. muslinger, snegle, orme og vandplantefrø. Særlig vandremusling er vigtig føde for troldanden. Ællingerne lever primært af insekter og små krebsdyr.

Læs mere om troldanden, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Vidste du...?

I takt med at et af troldandens foretrukne fødeemne (vandremuslingen) har bredt sig fra landene omkring Sortehavet vestover til bl.a. Island og Storbritannien, har troldanden også bredt sig til disse områder.

Hvad kan hjælpe troldanden?

Man kan hjælpe arten ved at begrænse færdslen (sejlads, fiskeri m.v.) på dagrastepladserne i perioden oktober til midten af marts.