Trane

Grus grus

Udbredelse

Efter at have været forsvundet fra landet i cirka 100 år blev tranen i 1952 igen ynglefugl i Danmark. Arten yngler i Nordjylland, og siden hhv. 1990 og 2007 har der også været ynglende traner på Bornholm og på Sjælland.

Traner er trækfugle, og de danske fugle ankommer til landet i marts og trækker sydpå til Spanien og Nordafrika omkring september. Opleves bedst i Sydthy og på Læsø.

Levevis 

Tranen yngler både i åbne hedemoser og tilgroede moser samt til tider i mindre skovmoser. Moserne er dog kun egnet som levested for traner, hvis de er uforstyrrede, da traner er meget sky.

Fuglene spiser overvejende planteføde, men kan også tage insekter og andre smådyr, som de finder i moser og enge.

Læs mere om tranen, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Vidste du...?

Når tranerne udfører deres dans, paraderer de med hurtige og stive skridt og hopper indimellem op med udspredte vinger for derefter at bukke sig mod hinanden. Dansen er  en del af parringsspillet, men menes også at have en mere generel social betydning.

Hvad kan hjælpe tranen?

Traner kræver vanddækkede arealer til redeplaceringen, og man kan derfor hjælpe arten ved at undlade at dræne egnede yngleområder. Eventuelt kan der genskabes et højt vandniveau i inddæmmede områder.

Man kan også hjælpe arten ved at undlade at færdes inden for en afstand af 300 meter fra yngleområdet fra marts og frem til midten af juli.