Toppet skallesluger

Mergus serrator

Udbredelse

Hvert år ankommer tusindvis af toppede skalleslugere til Danmark. De er enten på vej til overvintringskvartererne længere sydpå, eller også bliver de i Danmark for at overvintre. Fuglene ankommer i oktober- november, og bestanden kan på det tidspunkt være på mere end 25.000 fugle. 

I Danmark er Limfjorden, farvandet syd for Fyn samt syd og nord for Lolland de vigtigste yngle- og rasteområder. De fleste trækker dog i marts-maj til yngle-områder i bl.a. Finland og Nordrusland.

Levevis

Toppet skallesluger holder til i fjorde og ved lavvandede, beskyttede kyster.

Det lange næb med tandlignende hornlameller er et effektivt middel til at fange fisk med, og fisk som hundestejler og ålekvabber udgør størstedelen af føden. Fuglene tager også mindre krebsdyr.

Det er vigtigt, at der ikke i fourageringsområderne er forstyrrelser, som kan hindre fuglene i at udnytte føderessourcen.

De toppede skalleslugere, der yngler i Danmark, er at finde langs beskyttede kyster og i kystlaguner, hvor de holder til på små holme, hvor der ikke er rovdyr. 

Læs mere om toppet skallesluger, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Vidste du...?

I sensommeren fælder toppede skalle- slugere deres svingfjer. I denne periode ligger fuglene i tætte flokke på vandet i dagtimerne, men spredes og fouragerer tidligt om morgenen og sandsynligvis også i nattetimerne.

Hvad kan hjælpe toppet skallesluger?

Man kan hjælpe arten ved at begrænse færdslen (sejlads, fiskeri m.v.) i fældningsområderne i Limfjorden og i Smålandsfarvandet i sensommeren.