Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Tinksmed

Tringa glareola 

Udbredelse

I 1950erne udgjorde den danske ynglebestand af tinksmed omkring 200-300 par, men siden da er bestanden faldet til omkring 80-90 par, hvor den syntes stabiliseret som følge af naturpleje og naturgenopretning. Tinksmed forekommer især i Vestjylland.

Fuglene overvintrer i Afrika og ankommer til Danmark omkring maj, og ved udgangen af september er langt de fleste trukket sydpå igen.

Levevis

Tinksmed yngler i hede- og tørvemoser og ved småsøer og kær i hedeområder, hvor vegetationen er lav.

Føden består især af insekter, snegle og orme.

Gode ynglevilkår indebærer, at der ikke er forstyrrelser i nærheden af reden i yngleperioden.

Læs mere om tinksmeden, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Vidste du...?

På vej til vinterkvarterne i Afrika raster mange tinksmede i Middelhavslandene. Her opbygger de fedtreserverne og begynder fældningen, inden de fortsætter tværs over Sahara.

Hvad kan hjælpe tinksmeden?

Ved at pleje hederne, for eksempel ved fåregræsning eller afbrænding holdes vegetationen i en højde, der gør området egnet som ynglested for tinksmed.

Det vil også gavne arten, at opvækst af bjergfyr og andre træer og buske fjernes i nærheden af redestedet.

Man kan også hjælpe arten ved at undlade at færdes inden for en afstand af ca. 300 meter fra redeområdet i perioden midten af april til midten af juli.