Tinksmed

Tringa glareola 

Udbredelse

I 1950erne udgjorde den danske ynglebestand af tinksmed omkring 200-300 par, men siden da er bestanden faldet til omkring 80-90 par, hvor den syntes stabiliseret som følge af naturpleje og naturgenopretning. Tinksmed forekommer især i Vestjylland.

Fuglene overvintrer i Afrika og ankommer til Danmark omkring maj, og ved udgangen af september er langt de fleste trukket sydpå igen.

Levevis

Tinksmed yngler i hede- og tørvemoser og ved småsøer og kær i hedeområder, hvor vegetationen er lav.

Føden består især af insekter, snegle og orme.

Gode ynglevilkår indebærer, at der ikke er forstyrrelser i nærheden af reden i yngleperioden.

Læs mere om tinksmeden, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Vidste du...?

På vej til vinterkvarterne i Afrika raster mange tinksmede i Middelhavslandene. Her opbygger de fedtreserverne og begynder fældningen, inden de fortsætter tværs over Sahara.

Hvad kan hjælpe tinksmeden?

Ved at pleje hederne, for eksempel ved fåregræsning eller afbrænding holdes vegetationen i en højde, der gør området egnet som ynglested for tinksmed.

Det vil også gavne arten, at opvækst af bjergfyr og andre træer og buske fjernes i nærheden af redestedet.

Man kan også hjælpe arten ved at undlade at færdes inden for en afstand af ca. 300 meter fra redeområdet i perioden midten af april til midten af juli.