Tejst

Cepphus grylle

Levevis

Tejsten yngler helst mellem stenblokke eller i sprækker på klippekyster, men ved Kattegat, hvor sådanne steder ikke findes, yngler tejsten bl.a. mellem sten i havnemoler, under sten og fiskekasser eller andet drivtømmer samt i lerklinter.

Tejsten lever af småfisk, især tangspræl.

Udbredelse

Tejsten forekommer langs kysterne i det meste af Nordatlanten og Nordishavet og yngler yderligere i Østersøen. 

Tejsten er i Danmark en fåtallig ynglefugl, men en forholdsvis almindelig træk- og vintergæst. 

I Danmark yngler tejsten på Hirsholmene og Ndr. Rønner i det nordlige Kattegat og på øer i det sydlige Kattegat (Hesselø, Sejerø og omkring Samsø) samt ved Storebælt. 

Størstedelen af de danske tejster er standfugle, og overvintrer i det sydvestlige Kattegat.

Læs mere om tejsten, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Vidste du?

Tejsten lever af småfisk (især tangspræl) og kan dykke over 8 meter ned efter sit bytte. Den bevæger sig ubesværet under vandet ved hjælp af vingerne.

Sådan er tejsten beskyttet

Tejsten er beskyttet af Bern-konventionen, og den er fredet.

Bern-konventionen  
Fredede dyr og planter

Hvad kan hjælpe tejst?

Da størstedelen af tejstbestanden er koncentreret på få lokaliteter, er den danske ynglebestand meget sårbar over for olieudslip i havområderne omkring kolonierne. Initiativer til at undgå olieforurening vil være vigtige for at bevare ynglekolonierne i Danmark.

Tejsten er følsom over for forstyrrelse og for at afhjælpe dette problem, har der ved kolonier på bl.a. Sejerø og Tunø de senere år været gennemført oplysningskampagner. Man kan hjælpe tejsten ved at undlade færdsel og ophold ved kolonierne i yngletiden fra 1. maj til 31. august.