Taffeland

Aythya ferina

Udseende

Hannen er karakteristisk med kastanjebrunt hoved, røde øjne, sort bryst og lys krop. Hunnen har gråbrun fjerdragt. Dens vingefang er mellem 72 og 82 cm og længden er omkring 46 cm.

Udbredelse

I midten af september og frem til november ankommer tusindvis af taffelænder til Danmark, når de er på vej til vinterkvartererne i Sydeuropa. Den vigtigste rastelokalitet i Danmark er Maribosøerne. I milde vintre overvintrer en stor del af taffelænderne her i landet. Store flokke er igen at se i marts-april, når ænderne er på vej til yngleområderne i eksempelvis Rusland.

Få Taffelænder yngler i Danmark, hvoraf de fleste findes i næringsrige småsøer og moser i Østdanmark. I Jylland er de også knyttet til beskyttede brakvandsområder.

Levevis

Taffelanden er en dykand, men den er meget alsidig med hensyn til fødevalg. Som andre dykænder lever den af bl.a. muslinger, snegle og vandplanter, men den kan også snadre i vandoverfladen, som svømmeænder almindeligvis gør. Insektlarver udgør en stor del af føden i yngleperioden, og er ællingernes foretrukne fødeemne.

Uden for yngleperioden er taffelænderne ofte inaktive i dagstimerne og raster på vandet, for så om aftenen at flyve til fourageringsområderne. Det er vigtigt, at dagrastepladserne er uforstyrrede.

Læs mere om taffelanden, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Vidste du...?

Taffeland har ikke altid ynglet i Danmark. Omkring 1850 begyndte arten at yngle i Sverige, og i slutningen af 1800-tallet indvandrede taffeland til Danmark.

Hvad kan hjælpe taffelanden?

Man kan hjælpe arten ved at begrænse færdslen (sejlads, fiskeri m.v.) på dagrastepladserne i perioden oktober til midten af marts.