Strandhjejle

Pluvialis squatarola 

Udbredelse

Strandhjejle forekommer som trækfugl i Danmark, når fuglene i sensommeren er på vej mod overvintringskvartererne i Sydvesteuropa og Vestafrika og igen i maj, når fuglene trækker til yngleområderne i de arktiske egne.

Op mod 4000 strandhjejler er talt om vinteren, hvoraf de fleste er at finde i Vadehavet.

Levevis

Strandhjejlen holder til på sandede vadeflader langs kysterne, hvor de æder små krebsdyr og orme.

Ved højvande fortrækker fuglene til de såkaldte højvandsrastepladser, som kan være strande, småøer og højsande.

For at et område er egnet som rasteområde for strandhjejle, skal fødesøgningsområderne og højvandsrastepladserne være uforstyrrede.

Læs mere om strandhjejlen, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Vidste du...?

Strandhjejlen er territorial på vadefladerne, og territoriet på overvintringsstederne kan forsvares af samme fugl flere vintre i træk.

Hvad kan hjælpe strandhjejlen?

Man kan hjælpe arten ved at begrænse færdslen på højvandsrastepladserne og i de områder, hvor fuglene søger føde (fiskeri, sejlads m.v.).