Stor skallesluger

Mergus merganser

Udbredelse

Mens meget få store skalleslugere yngler her i landet, er Danmark vært for mange af fuglene på træk, eller når de kommer hertil for at overvintre. Fuglene ankommer i november fra yngleområderne i bl.a. Finland, og i januar-februar kan der tælles mere end 10.000 store skalleslugere.

De fleste af ænderne ses i områder som Limfjorden, Arresø og omkring København. Om foråret trækker fuglene atter mod yngle- områderne. Relativt få par yngler her i landet.

Levevis

De fleste overvintrende store skalleslugere ses i søer og vandløb, men de forekommer også i store antal i fjorde, laguner og ved lavvandede kyster.

Et egnet fødesøgningsområde er et uforstyrret område, hvor stor skallesluger kan finde tilstrækkelige mængder fisk, eksempelvis karpefisk eller ål og hundestejler.

I Danmark yngler de store skalleslugere ved de sydlige kyster. Reden placeres i et hullet træ eller i en redekasse i nærheden af kysten. 

Læs mere om stor skallesluger, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Vidste du...?

Opsætning af redekasser har medvirket til, at antallet af ynglende store skalleslugere i Danmark er stigende.  Ynglebestanden var i 1970'erne nede på omkring 20 par.

Hvad kan hjælpe stor skallesluger?

Man kan hjælpe arten ved at begrænse færdslen (sejlads, fiskeri m.v.) i de vigtigste dele af fourageringsområderne fra november til og med første halvdel af marts.

Opsætning af redekasser på egnede ynglelokaliteter vil være med til at sikre gode ynglevilkår for stor skallesluger.