Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Stor skallesluger

Mergus merganser

Udbredelse

Mens meget få store skalleslugere yngler her i landet, er Danmark vært for mange af fuglene på træk, eller når de kommer hertil for at overvintre. Fuglene ankommer i november fra yngleområderne i bl.a. Finland, og i januar-februar kan der tælles mere end 10.000 store skalleslugere.

De fleste af ænderne ses i områder som Limfjorden, Arresø og omkring København. Om foråret trækker fuglene atter mod yngle- områderne. Relativt få par yngler her i landet.

Levevis

De fleste overvintrende store skalleslugere ses i søer og vandløb, men de forekommer også i store antal i fjorde, laguner og ved lavvandede kyster.

Et egnet fødesøgningsområde er et uforstyrret område, hvor stor skallesluger kan finde tilstrækkelige mængder fisk, eksempelvis karpefisk eller ål og hundestejler.

I Danmark yngler de store skalleslugere ved de sydlige kyster. Reden placeres i et hullet træ eller i en redekasse i nærheden af kysten. 

Læs mere om stor skallesluger, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Vidste du...?

Opsætning af redekasser har medvirket til, at antallet af ynglende store skalleslugere i Danmark er stigende.  Ynglebestanden var i 1970'erne nede på omkring 20 par.

Hvad kan hjælpe stor skallesluger?

Man kan hjælpe arten ved at begrænse færdslen (sejlads, fiskeri m.v.) i de vigtigste dele af fourageringsområderne fra november til og med første halvdel af marts.

Opsætning af redekasser på egnede ynglelokaliteter vil være med til at sikre gode ynglevilkår for stor skallesluger.