Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Stor regnspove

Numenius arquata

Udbredelse

To gange årligt raster op mod 3000 store regnspover i Danmark, når de er på vej mellem yngleområderne i bl.a. Norge, Sverige og Finland og vinterkvartererne langs Vesteuropas kyster.

Fuglene ankommer juni-september, når de er på vej sydpå og igen i marts-april, når de er på vej mod ynglelokaliteterne. En del fugle bliver i Danmark og overvintrer, såfremt vinteren er mild, og omkring 300 par yngler her i landet. Vadehavet, Nissum Fjord og Læsø er blandt de vigtigste rasteområder.  

Læs mere om stor regnspove, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside