Stor regnspove

Numenius arquata

Udbredelse

To gange årligt raster op mod 3000 store regnspover i Danmark, når de er på vej mellem yngleområderne i bl.a. Norge, Sverige og Finland og vinterkvartererne langs Vesteuropas kyster.

Fuglene ankommer juni-september, når de er på vej sydpå og igen i marts-april, når de er på vej mod ynglelokaliteterne. En del fugle bliver i Danmark og overvintrer, såfremt vinteren er mild, og omkring 300 par yngler her i landet. Vadehavet, Nissum Fjord og Læsø er blandt de vigtigste rasteområder.  

Læs mere om stor regnspove, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside