Splitterne

Sterna sandvicensis 

Udbredelse

Splitterne yngler på øer og holme i kolonier, ofte midt i hættemågekolonier og især i det nordlige og vestlige Jylland. I midten af 1900-tallet udgjorde den danske ynglebestand ca. 7000 par. I dag tæller bestanden omkring 4000 ynglepar.

Splitterne overvintrer i Vestafrika, og kommer til Danmark i april. Ved udgangen af august er de fleste fløjet sydpå igen.

Levevis

Splitterne yngler i eller tæt på hættemågekolonier på småøer, der er ubeboede, og hvor ræven ikke kan komme ud. Vegetationen skal være lav.

Fuglene lever især af fisk, specielt tobiser, som de fanger ved at dykke ned i stimerne.

Det er  vigtigt, at kolonien er uforstyrret i yngleperioden.

Læs mere om splitternen, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Hvad kan hjælpe splitternen?

Man kan hjælpe arten ved at undlade at færdes inden for en afstand af ca. 300 meter fra reden i perioden april til midten af juli.