Sortterne

Chlidonias niger

Udbredelse

I 1800-tallet udgjorde den danske ynglebestand sandsynligvis flere tusinde par, men nu tæller bestanden kun omkring 30-40 par. Heraf er de fleste at finde i Vejlerne, Tøndermarsken, Husby Sø og Nørre Sø.

De danske ynglefugle ankommer til landet i starten af maj, og allerede i august er fuglene på vej tilbage til vinterkvartererne langs Vestafrikas kyster.

Levevis

Sortterne yngler i ferskvand, specielt ved planterige søer og moser, der grænser op til våde enge eller kreaturafgræssede arealer. Rederne placeres i bunden af tagrør- eller sivvegetationen eller på flydende vandplanter.

Føden består af vandinsekter så som dansemyg, vårfluer og guldsmede, som fuglene fanger over vand eller i overgangszonen til engene.

Sortterner yngler i kolonier, og det er vigtigt, at kolonien er uforstyrret i yngleperioden. 

Læs mere om sortternen, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Hvad kan hjælpe sortternen?

Man kan hjælpe arten ved at undlade at færdes inden for en afstand af 200 meter fra kolonien fra midten af april til august.

Hvis overgangszonen mellem eng og rørsump afgræsses, hindres tilgroning med vedplanter og andre højtvoksende arter og derved sikres levestedet for de insektarter, som er tilknyttet biotopen, og som udgør en del af  fødegrundlaget for sortterne.