Sort stork

Ciconia nigra

Udbredelse

Det skønnes, at antallet af sort stork i midten af 1800-tallet var omkring 150 par. Omkring 1900 var der kun 70 par tilbage, og arten forsvandt som dansk ynglefugl i 1953. Siden da har der kun været sporadiske ynglefund/yngleforsøg. Sort stork overvintrer i Afrika.

Levevis

Sort stork er en sky fugl der kræver uforstyrret og gammel åben løvskov til redeplaceringen.

Derudover skal der være vandløb eller store lavvandede vådområder i nærheden, da det er i sådanne biotoper at storken søger føde i form af padder, fisk og insekter.

Læs mere om sort stork, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Hvad kan hjælpe arten?

Man kan hjælpe sort stork ved at undlade at færdes inden for en afstand af 500 meter fra reden, da forstyrrelser kan få storken til at opgive reden.

Det vil ligeledes gavne sort stork, at gammel løvskov bevares, så der er egnede redeplaceringsmuligheder.

Hvis vådområder i egnede levesteder er blevet drænet, kan det hjælpe arten, at et naturligt vandregime genskabes. I inddæmmede områder nær egnede levesteder vil et  højt vandniveau være en mulighed for at skabe egnede fourageringsområder.