Skestork

Platalea leucorodia

Udbredelse

Skestork har ikke på noget tidspunkt været en udbredt art i Danmark, og fra 1900-tallet kendes kun til ynglepar i få og korte perioder. I 1996 - efter 27 års fravær - ynglede der atter skestork i Danmark (i Jylland). Siden da har bestanden været i fremgang i Danmark, og lå i 2011 på mere end 100 par. Skestorken er en trækfugl der overvintrer i Vestafrika. De danske ynglefugle ankommer i marts-april og trækker sydpå igen i slutningen af august. Skestorken opleves bedst i Skjern Enge.

Levevis

Skestorke forekommer i åbne moseområder eller i kystlaguner, hvor reden kan placeres i rørskov eller på småøer. Her er æg og unger i sikkerhed for ræven.

Fødesøgningen foregår i lavvandede områder, hvor skestorkene med det flade næb filtrerer småfisk, haletudser og smådyr fra vandet.

Skestorke er sky fugle, der kræver ro omkring ynglestedet.

Vidste du...?

Skestorken er ved at få fodfæste i Danmark. Arten yngler bl.a. i Vejlerne og har  nu også fundet egnede  ynglesteder ved den  genoprettede Skjern Å.

Hvad kan hjælpe skestork?

Eftersom skestorkene fouragerer i lavvandede områder, kan det hjælpe arten, at der etablere flere sådanne levesteder, eventuelt ved at holde et højt vandniveau i inddæmmede områder.

Man kan også hjælpe arten ved at undlade at færdes indenfor en afstand af 500 meter fra reden fra begyndelsen af marts til midt i juli, da forstyrrelser kan få fuglene til at opgive at yngle.