Skeand

Anas clypeata

Udseende

Både hannen og hunnen er lette at kende på deres brede skeformede næb. Han skeanden har desuden en karakteristisk farvet fjerdragt, hvorimod hunnens fjerdragt minder meget om gråandens fjerdragt. Skeænder måler omkring 51 cm, og har et vingefang på 70-84 cm.

Udbredelse

I Danmark forekommer skeand som trækfugl i marts-maj, når skeænderne er på vej til yngleområderne i f.eks. Rusland, og igen i august-september, når fuglene trækker til vinterkvartererne i bl.a. Holland, Belgien og Frankrig. Tipperne, Vejlerne, Vadehavet og Nyord er blandt de vigtigste rasteområder for skeanden. Der findes også få ynglende skeænder i Danmark spredt over hele landet, men størstedelen findes i Østdanmark.

Levevis

Skeand lever af smådyr som dafnier samt muslinger og snegle, som de finder på blomsterplanter og alger i lavvandede søer, vige og fjorde, men også i smådamme på strandenge. Indimellem tager skeand også blomsterfrø, insekter og larver.

Et tæt bunddække af vandplanter er nødvendigt, for at et område er egnet som levested for skeand.

I Danmark yngler skeanden især i vegetationsrige søer og i damme på strandenge, men også i brakvandslaguner.

Læs mere om fløjlsanden, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Vidste du...?

Skeandens karakteristiske næb og tunge er besat med lameller, som gør det let at filtrere vandet for smådyr.

Hvad kan hjælpe arten?

Forekomsten af dyreplankton hænger nøje sammen med forekomsten af vandplanter. Det vil derfor hjælpe skeand, at vandkvaliteten er så god, at der er et rigeligt bunddække af vandplanter. Det kan sikres ved at sørge for, at udledningen af næringsstoffer begrænses.