Sangsvane

Cygnus cygnus

Udbredelse

I Danmark forekommer sangsvane som trækfugl. Fuglene yngler især i Sverige, Finland og Rusland, men overvintrer i Danmark. De ankommer til landet i oktober-november og forlader det igen i marts-april. De overvintrende fugle holder især til i den nordlige halvdel af Jylland, Sydsjælland, Lolland-Falster og Møn. Omkring 23.000 sangsvaner overvintrer i Danmark.

Levevis

Når sangsvanerne ankommer til Danmark, søger de i de første par måneder især føde i søer og lavvandede fjordområder og vige, hvor de æder vandplanter. Derefter søger hovedparten af sangsvanerne føde på land, hvor de fouragerer på landbrugsafgrøder så som hvede- og rapsmarker, kartoffel- og roemarker og på græsmarker.

Det er et krav til overvintringsstedet, at overnatningspladserne, det vil sige søerne og fjordene, er uforstyrrede.

Læs mere om sangsvane, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

 

Vidste du...?

Sangsvanens luftrør har en speciel forlængelse, der ligger i en dyb hulning i brystbenets kam, og som gør svanens stemme smuk og klangfuld.

Hvad kan hjælpe arten?

Man kan hjælpe sangsvane ved at begrænse færdslen (fiskeri, sejlads m.v.)  på overnatningspladserne.