Sandterne

Gelochelidon nilotica

Sandterne var tidligere almindelig i Danmark, men var aldrig talrigt forekommende. Frem til 1950 ynglede der omkring 150-500 par her i landet, hvor størstedelen var at finde i Limfjordsområdet. I midten af 1970erne var der kun 10-16 ynglepar tilbage, og bestanden er i dag endnu mindre.

De ynglende fugle findes nu i Vadehavet. Sandterne er en trækfugl, og de danske ynglefugle ankommer i maj og trækker sydpå igen i juli-august til vinterkvartererne i Vestafrika.

Levevis

I Danmark yngler sandterne på øer og holme, hvor vegetationen er sparsom. Ofte yngler de, hvor der er hættemåge- eller fjordternekolonier.

Der skal i nærheden af kolonien være store områder med strandenge med lav vegetation, sandvader og heder, da det er her fuglene søger føde. Fuglene lever af orme, insekter, krybdyr og fugleunger.

Det er også vigtigt, at kolonien er uforstyrret i yngleperioden. 

Læs mere om sandternen, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Vidste du...?

Et fugtigt sommerklima, tilgroning af strandenge, opdyrkning af heder, fritidssejlads og ulovlig ægindsamling er alle faktorer, der har medvirket til sandternens tilbagegang.

Hvad kan hjælpe sandternen?

Ved at lade levestederne afgræsse holdes vegetationen lav, og området vil derfor være egnet som fourageringsområde for sandterne. Da husdyrene kan ødelægge rederne ved nedtrampning, vil det hjælpe sandterne, at græsning ikke finder sted i maj og juni.

Man kan også hjælpe arten ved at undlade at færdes inden for en afstand af ca. 300 meter fra reden i yngleperioden.