Sandløber

Calidris alba  

Udbredelse

Sandløberen yngler på tundra langs de højarktiske kyster. I Danmark ses sandløbere (især ungfugle) fra bestande fra Grønland og Sibirien ofte som trækgæster i foråret og efteråret. Fuglene kan i efteråret ses ved kyster over det meste af Danmark, men forekommer om foråret næsten udelukkende langs den jyske vestkyst.

Den ses mere sjældent i Danmark som sommergæst og er en fåtallig vintergæst. Sandløberen overvintrer i Vesteuropa og Vestafrika.

Levevis

Sandløberens føde består af insekter, krebsdyr, snegle og muslinger. 

Læs mere om sandløberen, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Sådan er sandløberen beskyttet

Bern-konventionens liste II  
Fredet

Vidste du...?

Sandløberen har fået sit navn, fordi man oftest ser fuglen på sandstrande, hvor den løber efter bølgerne og finder føde, hvor bølgerne har trukket sig tilbage.