Rørhøg

Circus aeruginosus

Udbredelse

Rørhøg var i begyndelsen af 1900-tallet truet af udryddelse i Danmark. I 1922 blev arten fredet i yngletiden, og bestanden udgjorde i starten af 1970erne omkring 80-90 par. I midten af 1990erne var bestanden vokset til omkring 650 par. Rørhøgene ankommer til Danmark i april, og trækker tilbage til overvintrings- kvartererne i Sydvesteuropa og Afrika i august-september.

Levevis

Rørhøgene yngler i rørskove i moser og ved søer. Føden søger de over rørskoven og i det åbne land over dyrkede marker med vintersæd samt udyrkede områder med enge. Føden består hovedsageligt af mus og småfugle.

Muligheden for uforstyrrede steder til placeringen af reden er vigtig for, at et område er egnet som ynglested for rørhøg. 

Læs mere om rørhøg, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Hvad kan hjælpe rørhøgen?

Man kan hjælpe arten ved at bevare rørskovene, så der er egnede steder til placering af rørhøgenes reder, ligesom det vil hjælpe arten at genoprette tidligere egnede levesteder. Det kunne eksempelvis være retablering af vådområder, der er blevet drænet og opdyrket.

Det vil også gavne arten, at man undlader at færdes i umiddelbar nærhed af reden i perioden april til august.