Rørdrum

Botaurus stellaris

Udbredelse

Rørdrum forekommer som ynglefugl hovedsagelig i Vejlerne, ved Maribo-søerne og langs den jyske vestkyst. En del rørdrummer synes at være trækfugle, som vender tilbage til yngleområdet fra slutningen af januar, men en del forsøger også at overvintre i Danmark. Arten er i fremgang i Danmark, hvor der yngler mere end 200 par rørdrum.

Levevis

Rørdrum yngler i tagrørsskove langs bredden af søer og vandløb. Det er vigtigt at disse tagrørsskove er uforstyrrede. i månederne februar til august.

Rørdrum er en territoriehævdende art, der kræver et territorium på omkring 7-20 hektar.

Fisk, frøer og salamandre er rørdrums foretrukne fødeemner.

Da rørdrum bygger rede i rørskoven, er det vigtigt, at rørskoven omkring reden er under permanent vanddække for at hindre rovdyr i at kunne nå frem til reden og få fat i æg eller unger.

Læs mere om rørdrum, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Hvad kan hjælpe arten?

Man kan hjælpe rørdrum ved at undlade at færdes i nærheden af ynglestedet i månederne februar til august.

Genopretning af tidligere vådområder vil ligeledes gavne arten. Det kan eksempelvis være en hævning af vandstanden og genetablering af rørskoven.

For at fastholde rørskoven som rørskov, så den ikke efterhånden gror til i pilekrat og lign., kan man regelmæssigt skære rørene af og fjerne dem samtidigt med at vedplanterne fjernes.

Tagrørene må kun høstes i perioden 1. november - 29. februar.