Rødrygget tornskade

Lanius collurio

Udbredelse

En stor undersøgelse viste i 1970erne, at rødrygget tornskade var udbredt over hele landet, men det største antal var at finde i Østdanmark. Ved en ny optælling i 1990erne viste det sig, at arten er blevet mere udbredt i Vestdanmark, og er gået tilbage i Øst. Den samlede bestand synes dog ikke at være gået ned, og det vurderes, at der findes 1500-3000 ynglepar. Rødrygget tornskade overvintrer i Sydafrika og kommer til Danmark i maj. Fuglene forlader landet igen i august-september.

Levevis

Rødrygget tornskades foretrukne ynglesteder er åbne områder med buskadser af f.eks. tjørn, slåen og ene, krat, levende hegn og enkeltstående træer. Den er således at finde på overdrev, græsningsenge og i ryddede arealer i skove samt i skovbryn.

Fuglene lever især af insekter men kan også tage firben og frøer. 

Læs mere om rødrygget tornskade, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Vidste du...?

Den rødryggede tornskade er yderst aggressiv og jager andre fugle væk fra sit territorium. Ved at gøre dette, får den mest mulig føde til sin egen familie. Høgesangeren jages dog ikke væk og får lov til at være på tornskadens territorium, men yngler ikke længere i Danmark. Tornskaden får både beskyttelse og et område uden føde-konkurrenter ved at lade  høgesangeren være i territoriet.

Hvad kan hjælpe rødrygget tornskade?

Rødrygget tornskade er tilknyttet udyrkede, lysåbne naturtyper med spredte træer og buskadser. Afgræsning med kreaturer er en velegnet indsats til at bevare og forbedre levestederne, da græsning medvirker til at bevare eller fremme en spredt bevoksning af vedplanter som tjørn, ene og hjemmehørende arter af roser på eksempelvis overdrev og heder. Tilstedeværelsen af kreaturermedvirker desuden til at forøge insektmængden og dermed fødeudbuddet for den rødryggede tornskade.