Rødben

Tringa totanus

Udbredelse

Rødben fra to forskellige bestande raster i Danmark, når de er på vej mellem ynglekvartererne i Østersølandene eller i Nordskandinavien og Rusland, og  overvintringsområderne i Middelhavet eller Vestafrika. Fuglene opholder sig her i juni-august og igen i marts-maj.

De vigtigste rasteområder er langs kysterne i Vest- og Nordjylland og især Vadehavet, hvor det ikke er usædvanligt, at op mod 10.000 fugle raster. Danmark er ligeledes yngleområde for omkring 10.000 rødben-par. Bestanden er dog i flere områder gået tilbage i de senere år.

Levevis

De rastende rødben holder overvejende til ved de lavvandede kyster, hvor fuglene søger føde på vadefladerne eller på de fugtige enge. Føden består af bl.a. orm, insekter og små krebsdyr.

Rødben yngler på strandenge ved kysterne og i moser og enge i nærheden af lavvandede søer.

For at et område er egnet som levested for rødben, skal fourageringsområderne være uforstyrrede og vegetationen på engene være lav. 

Læs mere om rødben, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Vidste du...?

Op mod 1000 individer af en særlig underart af rødben, der yngler i Island, overvintrer her i landet.

Hvad kan hjælpe rødben?

Man kan hjælpe rødben ved at begrænse færdslen (sejlads, fiskeri m.v.) i de områder, hvor fuglene søger deres føde.

At holde vegetationen nede på engene ved kreaturgræsning eller høslæt vil medvirke til, at der er egnede yngle- og fourageringsområder for rødben. Dog er det vigtigt at græsningen ikke finder sted i yngleperioden i maj-juni da kreaturerne vil kunne nedtrampe æggene i rederne.