Rød glente

Milvus milvus

Udbredelse

I 1800-tallet var rød glente almindelig i hele Danmark, men især udlægning af forgiftede ådsler og beskydning resulterede i, at arten forsvandt som ynglefugl i slutningen af 1920erne. I 1970erne genindvandrede rød glente til Danmark, og bestanden har siden langsomt bredt sig.  Rød glente ankommer til Danmark i marts og trækker i september igen til vinterkvarterene i Frankrig og Spanien.

Levevis

Rød glente ses typisk i områder med gammel løvskov, spredte lunde og dyrkede arealer. Reden anlægges som regel i udkanten af større skove og ofte i et bøgetræ i en forladt rede, f.eks. en musvågerede.

Rød glente jager især smågnavere og småfugle, men ådsler udgør også en stor del af fødegrundlaget.

Rød glente er meget sårbar overfor forstyrrelser ved reden, især i æglægnings- og rugeperioden. 

Læs mere om rød glente:

Kriterier for gunstig bevaringsstatus  (Rapport fra DMU)

MiljøDanmark 2/06: Nordens grib vender tilbage

Bevaringsstatus for fuglearter omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet  (Rapport fra DMU)

Læs om rød glente, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Hvad kan hjælpe rød glente?

Forstyrrelser omkring reden kan resultere i, at rød glente opgiver at yngle på den givne lokalitet, og man kan derfor hjælpe arten ved at undlade at færdes inden for en radius af 200 meter fra reden i perioden marts til august.

Yngler rød glente på din ejendom, kan du kontakte Naturstyrelsens lokale enhed for at få nærmere oplysninger.