Plettet rørvagtel

Porzana porzana 

Udbredelse

Plettet rørvagtel var i 1800-tallet en forholdsvis almindelig ynglefugl i Danmark, men på grund af afvanding af levestederne blev bestanden reduceret til 30-50 par i starten af 1980erne. Bestandsudviklingen har efterfølgende været meget fluktuerende.

Arten forekommer især i Vejlerne, Tøndermarsken og i Ølene på Bornholm. Plettet rørvagtel er en trækfugl, der overvintrer i Afrika. Fuglene ankommer til Danmark i april-maj, og trækker sydpå igen i august-oktober.

Levevis

Ferske enge og større sump- og moseområder med forholdsvis lav vandstand er plettet rørvagtels foretrukne ynglested, men den kan også findes i enge med naturlige periodevise oversvømmelser.

Meget små fødeemner, bestående af både smådyr og plantedele udgør plettet rørvagtels fødegrundlag.

Det er vigtigt, at yngleområdet er uforstyrret. 

Læs mere om plettet rørvagtel, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Hvad kan hjælpe rørvagtel?

Hvis vandstanden enten er for høj eller for lav i yngleområdet, opgiver plettet rørvagtel at yngle. Man kan derfor hjælpe arten ved at regulere vandstanden, hvor det er fysisk muligt, til omkring 5 cm i starten af april til midt i juli.

Man kan også hjælpe arten ved at undlade at færdes inden for en afstand af ca. 200 meter fra yngleområdet.