Pibesvane

Cygnus bewickii

Udbredelse

Pibesvane yngler ikke i Danmark, men forekommer udelukkende som trækfugl, når fuglene flyver mellem vinterkvartererne i bl.a. England og Holland og yngle- stederne i Rusland og det vestlige Sibirien. Pibesvanerne ankommer til Danmark i oktober og flyver videre i december. Fra februar til april raster pibe- svanerne igen i Danmark, inden de flyver videre til yngle- stederne. De vigtigste raste- områder ligger i Vest-, Nord-, og Sønderjylland.

Levevis

Pibesvane raster ved fjorde og søer, hvor de lever af planteføde. Tidligere var fødekilden primært vandplanter, men i takt med at vandplanternes vækst er blevet hæmmet i rasteområderne som følge af udledning af næringsstoffer, begyndte pibesvanerne i 1970erne at fouragere på dyrkede arealer som græs-, raps-, og vinterhvedemarker.

Om natten raster fuglene i de lavvandede områder, og det er vigtigt, at disse overnatningspladser er uforstyrrede.

Læs mere om pibesvane, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Hvad kan hjælpe arten?

Ved at mindske tilførslen af næringsstoffer til rasteområderne kan der skabes bedre vækstvilkår for vandplanterne, og derved blive skabt et godt fødegrundlag for pibesvanerne. Samtidig vil der blive færre skader på landbrugsafgrøder.

Man kan hjælpe pibesvanerne ved at begrænse færdslen på overnatningspladserne.